Klik billedet
20061116 Ekstraordinær generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893

Torsdag den 16. november 2006 klokken 19.30 i klubhuset på Svanemølleanlægget

Deltagere: 80 stemmeberettigede medlemmer plus gæster.


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Freddie Birtøe.
Referent: Hans Drachmann
Stemmetællere: Cathrine Riis og Tommy Møller.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Salg af B.93's tennishal på Gunnar Nu Hansens Plads samt opførsel af ny hal

Hovedbestyrelsen havde forud for generalforsamlingen fremlagt forslag om salg. Forslaget har været fremlagt på klubbens kontor.

Der var senere indkommet forslag fra Jon Bremerskov og fra Klaas Muizelaar på tennisbestyrelsens vegne.

Hovedbestyrelsen havde efter fornyede overvejelser besluttet at fremsætte et ændringsforslag. Det oprindelige forslag fra Hovedbestyrelsen samt forslagene fra Klaas Muizelar (tennisbestyrelsen) og Jon Bremerskov blev dermed frafaldet.

Hovedbestyrelsen fremlagde derpå i enighed følgende ændringsforslag som sit forslag:

"Hovedbestyrelsen får tilladelse til at sælge tennishallen, bygge en ny med fire baner, søge byggeriet bedst muligt finansieret gennem egne midler (salgsprovenu) og lån. Salgsprovenuet kan ikke anvendes til andet formål. Hallen skal indeholde et minimum af faciliteter til tilskuere samt personale.

Hovedbestyrelsen får tillige tilladelse til at opføre separat hal til boldspil for klubbens medlemmer og søge bedst mulig finansiering deraf.

Salg af tennishallen kan ikke finde sted uden positivt kommunalt tilsagn fra overborgmesteren til bygning af ny hal.

Der nedsættes et hurtigt arbejdende byggeudvalg bestående af minimum to repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen samt to repræsentanter udpeget af tennisbestyrelsen."

Forslaget blev debatteret.

Hovedbestyrelsen klargjorde, at udgangspunktet for salget er den aftale, der er forhandlet med Sparta, og som har været fremlagt på kontoret.

Forsamlingen ønskede at forpligte hovedbestyrelsen til at sikre, at medlemmerne vil kunne spille tennis indendørs også, hvis tidsplanen for nyt halbyggeri ikke kan følges. Hovedbestyrelsen fremlagde derfor som en tilføjelse til forslaget:

"Hovedbestyrelsen forpligter sig til at sikre, at der kan spilles indendørs tennis i hele perioden frem til ny hal er etableret."

Hovedbestyrelsen kunne tilslutte sig denne tilføjelse. Det samlede forslag, der blev sat til afstemning, kom dermed til at se således ud:

"Hovedbestyrelsen får tilladelse til at sælge tennishallen, bygge en ny med fire baner, søge byggeriet bedst muligt finansieret gennem egne midler (salgsprovenu) og lån. Salgsprovenuet kan ikke anvendes til andet formål. Hallen skal indeholde et minimum af faciliteter til tilskuere samt personale.

Hovedbestyrelsen får tillige tilladelse til at opføre separat hal til boldspil for klubbens medlemmer og søge bedst mulig finansiering deraf.

Salg af tennishallen kan ikke finde sted uden positivt kommunalt tilsagn fra overborgmesteren til bygning af ny hal.

Der nedsættes et hurtigt arbejdende byggeudvalg bestående af minimum to repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen samt to repræsentanter udpeget af tennisbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen forpligter sig til at sikre, at der kan spilles indendørs tennis i hele perioden frem til ny hal er etableret."

Forslaget blev derpå enstemmigt vedtaget.


3. Eventuelt

Intet.


Referent: Hans Drachmann
Dirigent: Freddie Birtøe

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 21980
Senest opdateret: 22 september 2016