Vælg en side

Vedtægter

Vedtægter for Boldklubben af 1893

– Vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger 9. december 1997 og 6. januar 1998
– Tilføjelserne i § 4, 2. og 3. afsnit, er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling ultimo april 2001
– Tilføjelsen i § 3, 3. sætning, er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 24. maj 2005. (Før 2005 havde klubben ingen ejerandel i aktieselskabet for professionel fodbold, webred.)
– Opdateret i elektronisk form 1. maj 2007
– Ændring af § 3, 3. afsnit vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger 6. august og 3. september 2009
– Ændringen i § 3, 3. sætning (fra “bestemmende indflydelse” til “20 procent”) er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 3. september 2013
– Ændring af § 3, 3. sætning vedtaget på ordinær generalforsamling 24. august 2021 og på ekstraordinær generalforsamling 5. oktober 2021.

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.
Klubbens navn er BOLDKLUBBEN AF 1893, forkortet ”B.93”.

§ 2.
Klubbens hjemsted er (på) Østerbro, København.

§ 3.
Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at spille fodbold, tennis og dyrke andre idrætsgrene samt deltage i forskellige kulturaktiviteter.

Klubben kan beslutte at danne et anpartsselskab eller aktieselskab til at stå for driften af klubbens førstehold i fodbold.

Klubben skal til enhver tid have minimum 10 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab.

Licensen til at deltage i DBU’s turneringer tilhører klubben, men kan midlertidigt overdrages til selskabet.

I tilfælde af, at selskabet træder i betalingsstandsning eller går konkurs, falder licensen omgående tilbage til klubben.

MEDLEMMER

§ 4.
Som medlem kan optages enhver, medmindre særlige forhold taler imod optagelse, eller den pågældendes forhold til en anden idrætsklub er til hinder herfor. Medlemmerne kan være aktive eller passive, seniormedlemmer eller ungdomsmedlemmer.

På hovedbestyrelsens forslag kan et medlem ved generalforsamlings beslutning udnævnes til Æresmedlem, som er den højeste rang der kan opnås, og som indebærer livsvarig kontingentfrihed.

På hovedbestyrelsens forslag kan et medlem ved generalforsamlings beslutning tildeles klubbens Fortjenstnål i guld, som er den næsthøjeste rang der kan opnås. Et medlem, der har modtaget Fortjenstnålen i guld kan siden hen godt udnævnes til Æresmedlem.

KONTINGENTER / LEJEBETALING – ØKONOMI

§ 5.
Ved særlig regulativ, som skal vedtages på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal, og kun kan ændres af en ny generalforsamling, fastsættes regler for ind- og udmeldelse, udelukkelse på grund af kontingentrestancer eller gæld til klubben i øvrigt.

Det påhviler de enkelte afdelinger i klubben at være økonomisk selvfinansierende gennem kontingenter, sponsorindtægter mv. Afgifter for leje af B.93’s tennishal og klubbens lokaler og baner på udendørsanlægget fastsættes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år – med brugerbetaling som princip – en økonomisk fordelingsnøgle for benyttelse af klubbens anlæg og faciliteter til godkendelse i repræsentantskabet.

Direkte afdelingsindtægter og –omkostninger henføres til de enkelte afdelinger. Størrelse af indskud og kontingent fastsættes på årsmødet i de respektive afdelinger.

ORDENSREGLER

§ 6.
Når et medlem er på anlægget, skal medlemskort kunne forevises på forlangende. Ethvert medlem skal rette sig efter de af hovedbestyrelsen fastsatte bestemmelser mht. ordens overholdelse såvel i lokalerne som på banerne. Hovedbestyrelsen kan ved overtrædelse af ordensbestemmelserne midlertidigt suspendere et medlems adgang til klubben, eller i gentagelsestilfælde ekskludere den pågældende. Hovedbestyrelsen kan i øvrigt, når særlige grunde måtte tale herfor, ekskludere et medlem af klubben.

Den pågældende har ret til, forinden beslutningen tages, at blive hørt på et hovedbestyrelsesmøde og føre eventuelle vidner.

Det kræves, at alle hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for beslutningen. Den ekskluderede kan dog altid forlange sagen forelagt på den ordinære generalforsamling, hvor vedkommende har ret til at være til stede og afgive forklaring.

Appel til generalforsamlingen har ikke opsættende virkning for beslutning om eksklusion.

HOVEDBESTYRELSEN

§ 7.
Hovedbestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Der er 6 medlemmer i hovedbestyrelsen. Formand og kasserer vælges for 2 år af hele forsamlingen. Formanden i de ulige år og kassereren i de lige. Afdelingsformændene i fodbold og tennis er automatisk medlem af hovedbestyrelsen.

Hver af de 2 afdelinger (fodbold og tennis) vælger en repræsentant til hovedbestyrelsen for 2 år. I de lige år vælger fodboldafdelingen, og i de ulige år tennisafdelingen.

Den samlede hovedbestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingerne med en næstformand og sekretær blandt de afdelingsvalgte repræsentanter. Hver afdeling vælger tillige for 1 år en suppleant, der indtræder i hovedbestyrelsen, hvis afdelingens generalforsamlingsvalgte repræsentant udtræder.

Hvis formanden udtræder, konstitueres næstformanden som formand indtil den ordinære generalforsamling. Hvis kassereren udtræder, konstituerer hovedbestyrelsen sig med en ny kasserer.

Hvis både formand og kasserer udtræder indenfor samme generalforsamlingsperiode indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med disses valg på dagsordenen.

De afdelingsvalgte repræsentanter på generalforsamlingen kan ikke samtidig være valgt på årsmøderne til afdelingsbestyrelserne. Såfremt der ved valg på generalforsamlingen til den enkelte plads foreslås flere end 1 kandidat, foregår valget ved skriftlig afstemning. Er der foreslået mere end 2, er den valgte den, der har fået mere end halvdelen af stemmerne. Har ingen fået dette, foretages ny afstemning mellem de to kandidater, der i første omgang fik flest stemmer.

Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på første møde efter generalforsamlingen. Hovedbestyrelsens væsentligste opgaver fremgår af opgavebeskrivelsen.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for:
1.      Strategier og handlingsplaners fremlæggelse i repræsentantskab efter generalforsamlingsvedtagelse af idegrundlag og målsætning.
2.      Med henvisning til § 15: Forhandling om optagelse af nye idrætsgrene eller fusioner med andre klubber.
3.      Klubbens anlæg, serviceniveau og driften af dette.
4.      Ledelse af klubbens personale, herunder fastlæggelse af arbejds-funktioner på anlægget samt på kontoret.
5.      Aftaler / tilsyn med den på anlægget beliggende restaurant.
6.      Klubbens forsikringsdækning.
7.      Aftaler med offentlige myndigheder.
8.      Fremskaffelse af kapital/tilskud.
9.      Ansvaret for klubbens information, herunder medlemsblad samt hovedbestyrelsens pressekontakt.
10.  Indkaldelse til generalforsamling med fremlæggelse af beretning og revideret regnskab med status.

§ 8.
Klubben kan kun forpligtes ved underskrift af to medlemmer af hovedbestyrelsen i forening, enten formanden sammen med et hovedbestyrelsesmedlem eller næstformanden sammen med et hovedbestyrelsesmedlem.

ÅRSMØDERNE

§ 9.
Medlemmerne indkaldes til årsmøde i den afdeling, der dyrkes idræt i. Medlemmer, der dyrker idræt i flere afdelinger, skal inden udgangen af juni måned anmelde til B.93’s kontor, hvilken afdeling man ønsker at blive henført til, ellers er man i mindst 1 år tilsluttet den afdeling, man tidligere har henhørt til.

Årsmøderne afholdes i perioden 1. september til 15. november hvert år. Dagsordenen skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Beretning om afdelingen
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af indskud / kontingent / baneleje (i tennis)
 • Valg af 3 medlemmer hvert år for 2 år
 • Valg af 2 suppleanter for 1 år og
 • Eventuelt.

Årsmøderne indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på klubbens anlæg og såvidt det er muligt også i medlemsbladet. Forslag skal, for at komme i behandling på årsmødet, skriftligt være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 1 uge før årsmødet.

Afstemninger og valg på årsmøderne foregår ved simpel stemmeflerhed. Der skal stemmes på 3 – og kun 3 – ved valgene til afdelingsbestyrelserne. Dirigenten afgør stemmesedlers gyldighed.

I øvrigt har alle medlemmer adgang til årsmøderne, men kun stemmeret efter gældende regler og i den pågældende respektive afdeling. Passive medlemmer har ikke stemmeret på årsmøderne, men har adgang til møderne.

AFDELINGSBESTYRELSERNE

§ 10.
Afdelingsbestyrelserne består af 6 medlemmer valgt for 2 år.

Der er valg hvert år af 3 medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig på første møde efter årsmødet med en formand, næstformand og sekretær.

Sekretær er ansvarlig for – forud for ethvert repræsentantskabsmøde – at tilsende hovedbestyrelsens kasserer en oversigt over afholdte udgifter i relation til vedtaget budget. Afdelingsbestyrelsen holder møde efter behov, men vedtager på første møde en forretningsorden ved simpel stemmeflerhed. I afdelingsbestyrelsernes møder kan sektionsledere / spillerrepræsentanter deltage efter indbydelse, dog uden stemmeret.

I afdelingsbestyrelsen deltager uden stemmeret det af afdelingen til hovedbestyrelsen valgte medlem.

Afdelingsbestyrelsen har til opgave:

 • At behandle og evt. formidle opslag og synspunkter fra medlemmerne.
 • At føre tilsyn med afdelingens materialer.
 • At rapportere om løste opgaver som er aftalt med hovedbestyrelse / repræsentantskab.
 • At forestå udpegning af sektionsledere / trænere / holdledere og fastsætte honorarer og lign. i henhold til budget vedtaget i repræsentantskabet.
 • At repræsentere klubben i nationale samarbejdsorganer efter vedtagne bestemmelser i repræsentantskabet.
 • At give indstillinger mv. til hovedbestyrelsen forud for væsentlige ændringer på anlægget, som ikke er indeholdt i vedtaget budget.
 • At være ansvarlig for budget, idet det forudsættes at budgettet balancerer efter fastsættelse af indskud, kontingenter, baneleje etc.
 • At indkalde til afdelingsmøde samt eventuelt andre møder for medlemmerne i afdelingen

REPRÆSENTANTSKABET

§ 11.
Repræsentantskabet består af hoved- og afdelingsbestyrelser.

Der afholdes 2 ordinære repræsentantskabsmøder hvert år. På et møde, der afholdes inden 30. juni, behandles efter indstilling fra hovedbestyrelsen strategier og handlingsplaner samt et rammebudget for det kommende år indeholdende takster til moderklubben for afdelingernes leje af anlæg og faciliteter generelt for efterfølgende år. På et møde der afholdes i december behandles klubbens samlede budget for det kommende år samt efterfølgende års budget i princip efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

Hvis hovedbestyrelsens budget for det kommende år ikke opnår mindst 11 af stemmerne i det samlede repræsentantskab, skal hovedbestyrelsen på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 10. januar fremlægge et nyt budget, som derefter for at være gyldigt skal vedtages med ¾ stemmeflerhed af repræsentantskabets tilstedeværende medlemmer.

Såfremt dette flertal ikke opnås, er det sidst planlagte budget gældende frem til den ordinære generalforsamling i marts, hvor det i givet fald behandles.

Repræsentantskabet indkaldes ved brev med 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på møderne, skal skriftligt være B.93’s kontor i hænde seneste 1 uge før mødet.

Ekstraordinære møder indkaldes af hovedbestyrelsen, når der findes anledning hertil. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af sager, der ønskes behandlet. Repræsentantskabet godkender sin forretningsorden på decembermødet. Repræsentantskabets møder ledes af hovedbestyrelsens formand.

GENERALFORSAMLING

§ 12.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Adgang til generalforsamlingen og stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der ikke er i restance med sit kontingent, og som har været medlem af klubben de sidste 6 måneder. B-medlemmer i tennis betragtes som aktive medlemmer med stemmeret på generalforsamling og årsmøde efter gældende regler.

Passive medlemmer har adgang og stemmeret til generalforsamlingen, såfremt de ikke er i restance med kontingent.

Alle medlemmer vil ved indgangen til generalforsamlingen får udleveret stemmesedler.

Stemmeret kan ikke udøves pr. brev eller ved fuldmagt.

§ 13.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts/april, hvor der afgives beretning for det forløbne år, og hvor det reviderede regnskab med status aflægges til godkendelse. Endvidere behandles indkomne forslag, der foretages valg til hovedbestyrelse, samt valg af revisorer og revisorsuppleant.

§ 14.
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis hovedbestyrelsen ønsker det, eller når mindst 40 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til hovedbestyrelsen, ledsaget af en redegørelse for de spørgsmål, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal da af hovedbestyrelsen indkaldes til afholdelse senest 4 uges efter begæringens modtagelse.

§ 15.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på klubbens anlæg, og såvidt muligt i klubbens medlemsblad. Dagsordenen skal indeholde en specificeret angivelse af de punkter der ønskes behandlet og skal mindst 5 dage før generalforsamlingen henligge til eftersyn på klubbens kontor.

Kun de forslag der er optaget på dagsordenen, kan afgøres på generalforsamlingen, og forslag fra medlemmer skal, for at komme på dagsordenen, være indleveret til hovedbestyrelsen mindst 10 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør alle spørgsmål om stemmeafgivelse, herunder om skriftlig afstemning skal ske. Hovedbestyrelsen kan dog altid forlange skriftlig afstemning.

Alle spørgsmål, der kommer til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

§ 16.
Til ændring af klubbens love kræves dog, at mindst 5 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Skulle det fornødne antal ikke være til stede, men forslaget vedtages med ¾ af de afgivne stemmer indkaldes omgående til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 17.
Vedtagelse om klubbens opløsning eller forandring af dens hjemsted, navn eller formål kan kun ske på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og vedtagelse kræver mindst 5/6 af disse stemmer. Er det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med 5/6 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Træffes der beslutning om klubbens ophør, tages der samtidig ved simpel stemmeflerhed stilling til, hvorledes afviklingen skal gennemføres.

Eventuel resterende formue anvendes til sportslige formål.

Omdannelse af divisionsafdeling eller anden sektion, der har kontraktordninger med idrætsudøvere, til selvstændig økonomisk enhed (eller som fusion) kan ske på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen. Vedtagelse kan ske med ¾ af de afgivne stemmer uanset antallet af de tilstedeværende medlemmer.

REGNSKAB OG REVISION

§ 18.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

På enhver ordinær generalforsamling forelægges et af hovedbestyrelse og revision underskrevet årsregnskab med tilhørende status. Regnskabet og status skal mindst 5 dage før generalforsamlingen henligge til eftersyn på klubbens kontor.

På enhver ordinær generalforsamling vælges to revisorer.

Revisionen skal have regnskabet fra hovedbestyrelsen senest 3 uger før den ordinære generalforsamling og skal derefter gennemgå regnskabet og påtegne dette, inden det mindst 7 dage før generalforsamlingen sendes tilbage til hovedbestyrelsen.