Klik billedet
20060328 Referat af generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Referat af ordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893

Tirsdag den 28. marts 2006

1. Torben Henriksen valgt som dirigent. Hans Drachmann som referent. Brd. Mathiasssen som stemmetællere.


2. Jubilæer og prisuddelinger

25 års nålen til
Flemming Jensen
Thomas Rasmussen
Finn Christensen
Stig Christensen
Sven Rasmussen
Gitte Arnskov

40 år
Peter Andersen
Søren Rasmussen
Ryan Svensson

50 år
C.O. Knudsen
Jørgen (skolelærer) Nielsen
Erik Andersen

Årets B.93er (fodbold): Tommy Møller
Årets leder: Webmaster Klaus B. Johansen

Fortjenstnålen
Jørgen Hammeken
Palle Banks Jørgensen
Jørgen Ritnagel


3. Hovedbestyrelsens beretning

Johnny W. Hansen aflagde en meget lang beretning, som findes i hele sin længde på kontoret. Her kun et par hovedtræk:

Divisionsholdet i fodbold står over for en stor opgave med at redde pladsen i 2. division. Men organisationen er bedre end tidligere.

Tennisafdelingen: Fik en meget flot tredjeplads ved inde-DM men der skal arbejdes af hele klubben for at øge medlemstilgangen og skaffe sponsorer. Svend Tøttrup er blevet afløst som tennisformand af Nanna Vedsø. Formanden takkede Tøttrup for arbejdet i den økonomisk meget vanskelige tid og bød velkommen til Nanna Vedsø.

Halplanerne: Formanden orienterede om de langvarige forhandlinger gennem 2005, som fortsætter i 2006 og som nu omfatter både planerne om skøjtehal, atletikhal, omklædningsrum, fælledklubbernes forhold, og fra B.93 side ønsket om at få opgraderet Østerbro Stadion og sikret en tennis-multihal. Hovedbestyrelsen lagde i november forhandlingerne i hænderne på et fire-mandsudvalg med repræsentanter fra fodbold, tennis og Aps. Medlemmerne af dette udvalg er: Torben Biilmann, Nanna Vedsø, Henrik Lindholm og Hans Drachmann.

Efter kommunaliseringen af KI skal der indgås en samarbejdsaftale mellem brugerbestyrelsen for B.93-anlæggene og København Kommune. Selvforvaltning er en mulighed, som kan overvejes, men som også indebærer risici.

Nu kunstgræsbane: Et af årets store lyspunkter er, at politikerne i Borgerrepræsentationen har besluttet at omdanne grusbanen på Svanemølleanlægget til en kunstgræsbane. Et stort kvalitetsløft for klubbens fodboldafdeling.

Økonomien: Det går fremad. Oprydningen er næsten gennemført, så klubben i dag kun står med en beskeden gældspost, som forventes afviklet inden næste generalforsamling.

Nye ansatte: Formanden bød velkommen til de nye ansatte: Direktør Claus Borre, ITU-træner Christian Lønstrup, ungdomskonsulent Christian Karim Morabet samt Kenan Saini, der har afløst Finn Jacob. Formandne takkede Finn Jacob for sin indsats som inspektør gennem mange år.

Fodboldbladet: Formanden takkede Fodboldbladet og ikke mindst redaktør Freddie Birtøe for et fantastisk blad. Og tak til Ungdomsfonden, 100 Mands Foreningen og B.93 Banko. Uden jer var der meget der ikke kunne gennemføres. Formandne sluttede med at takke restauratør Ole Klein for at skabe en god atmosfære med kvalitet og god mad.


4. Aflæggelse af revideret årsregnskab

Kasserer Hans Bay aflagde regnskabet, der udviste et overskud på godt 600.000 kroner. Kassereren indskærpede nødvendigheden af, at alle aktive i fodbold er meldt ind og betaler deres kontingent.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


5. Indkomne forslag

Kontingentforhøjelse for passive medlemmer:  Erik Preben Hansen havde stillet forslag om at forhøje kontingentet fra passive fra 400 kroner per år til 500 kroner per år. Begrundet i ønsket om at hjælpe klubben. Livlig debat for og imod, herunder om forhøjelsen skulle ledsages af en udsendelse af Fodboldbladet.

Afstemning: Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for og 8 imod. De fleste undlod at stemme.


6. Valg

Til hovedbestyrelsen


Kasserer: Hans Bay genvalgt
Fodboldafdelingens repræsentant: Hans Drachmann genvalgt.
Suppleant for fodbold: Torben Klarskov Andersen genvalgt
Suppleant for tennis: Jon Bremerskov genvalgt.

Valg af revisor: Andersen og Appel genvalgt.


7. Evt.

Kasserer Hans Bay orienterede om nye ordensregler.

Dorthe Ziegler efterlyste et medlemsblad for hele klubben. Nanna Vedsø svarede, at tennisbestyrelsen arbejder med planer om det.

Karen Dahlgaard efterlyste en hårdere indsats overfor folk i restance. Nanna Vedsø svarede, at det arbejdes der også med.

Leif Clemens Petersen opfordrede til, at man markedsførte klubben stærkere - herunder kulturudvekslingssamarbejdet med St. Croix.

Afslutning: Formanden takkede af og uddelte flasker til Svend Tøttrup (til afhentning) og Jørgen Norsker.

Cirka 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.


Generalforsamlingen blev traditionen tro afsluttet med et B.93-hurra under ledelse af æresmedlem Jørgen Norsker.


Ref.: HD

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 4512
Senest opdateret: 22 september 2016