Klik billedet
Generalforsamling 2016 Udskriv Email
Untitled document

27. april 2016
Referat fra generalforsamlingen
Så foreligger det officielle referat fra generalforsamlingen i B.93 den 19. april 2016.Her følger det godkendte referat af B.93's ordinære generalforsamling, tirsdag 19. april 2016. Se også billeder af og nyhed om generalforsamlingen og de hædrede B.93'ere.


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere


Ole Petersen blev valgt til dirigent. Torben Klarskov til referent og Palle ”Banks” Jørgensen og Klaas Muizelaar til stemmetællere.

Dirigenten kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet.

Inden mødet mindedes forsamlingen de medlemmer, der i årets løb var gået bort med et minuts stilhed:

Erik Holm Larsen

Fritz Juhl Jensen

Christian Bandak

Thomas Wiinstedt

Ingemann Petersen

Lars Grunth

Jørgen Norsker

Leif Bergquist

Johnny Mathiassen


2. Uddeling af årsnåle

25 år: Poul Fenger, Erik Petersen, Niels Molander, Torben L. Rasmussen, Ninette Troensegaard Petersen og Bent Ole Lind. Ingen af de nævnte var til stede.

40 år: Lone Vandborg, Steen Biilmann, Torben Biilmann, Jon Bremerskov – alle til stede. Jørgen Jensen (Tennis – ikke til stede)

50 år: Peter Andersen, Ryan Svensson, Jens Carl Rasmussen, Søren Rasmussen og Torben Henriksen – alle til stede.


3. Årets leder og Årets B.93'er

Hovedbestyrelsen havde valgt Cathrine Ørbeck-Riis til årets leder og fodboldbestyrelsen havde valgt Max Riis Christensen til Årets B.93`er. Formand Hans Drachmann begrundede valgene.


4. Fortjenstnål

Hovedbestyrelsen indstillede Torben Klarskov Andersen, og generalforsamlingen tilsluttede sig indstillingen.


5. Æresmedlemmer

Hovedbestyrelsen indstillede, at Jørgen Ritnagel og Erling Bøje blev udnævnt til æresmedlemmer og generalforsamlingen tilsluttede sig indstillingen. Erling Bøje var dog fraværende grundet ferie.


6. Beretning


Lad os begynde med at glæde os over, at B.93 er en stærk klub, og vi er på mange måder inde i en god udvikling.

Vi har omkring 3.000 medlemmer og er dermed en af landets største idrætsforeninger.

Vi har mange frivillige, og vi har en lille, men voksende stab af dygtige og engagerede medarbejdere.

Vi har et godt anlæg, som vi arbejder på at gøre bedre.

Tennisafdelingen er inde i meget fin udvikling med stigende medlemstal, gode sportslige resultater, styrket talentudvikling og en økonomi, der er bundsolid.

Fodboldafdelingen er velfungerende med stor bredde og fin talentudvikling på både drenge- og pigesiden, vi har igen ungdomslandsholdsspillere, og vi har fået en ny og styrket organisation på 1. senior.

Endelig har vi et virkelig godt samarbejde mellem afdelingerne, og vi har langt de fleste dage et godt humør, en god stemning og et godt kammeratskab i klubben.

Vi har også problemer, vanskelige opgaver og mange ting, vi kan gøre bedre - det kommer vi til - men vi er på den rigtige vej med de ting, der gør en god og stærk klub:

  • Et godt anlæg
  • Dygtige fastansatte til at støtte de frivillige
  • En god stemning.


Så kunne vi stoppe her og gå hjem, men som mange af jer ved, har året siden sidste generalforsamling også budt på nogle virkeligt hårde nysere, som har sat ledelsen i klubben og de mange frivillige på en hård prøve.

Aps'et og skolen

Vi taler her primært om to ting:

  • Driften af kontraktfodboldselskabet, B.93 Kontrakt Fodbold Aps
  • Forholdet til skolen, som blev oprettet i 2014.


De to ting hænger, blandt andet med nogle personsammenfald, også sammen.

Først Aps'et
I 2013 overlod vi 80 procent af anparterne i selskabet til to eksterne parter, der med starthjælp fra klubben i de første år forpligtede sig til at stå for driften.

I efteråret 2014 kunne man se, at det gik skidt med økonomien, og vi talte i flere omgange med investorerne, der sagde, at de arbejdede på en plan med nye investorer og sponsorer, og at de i hvert fald garanterede for driften frem til 1. juli 2015.

I juni-juli var der så et forløb, hvor investorerne ville have kontrol og bestemmelsesret over ungdomseliten, hvis de skulle fortsætte. Det ønskede klubben ikke - af flere grunde. Klubben driver ungdomseliten særdeles fint og kompetent, mens driften af ApS 'et haltede svært. Det ville også være i strid med vedtægterne, for at nævne to grunde.

På det sidste møde den 6. juli viste det sig også, at de ikke havde nogen nye investorer. De meddelte så, at de leverede anparterne tilbage.

Vi stod så med to opgaver:

For det første skulle vi sikre, at vi havde et hold, trænerstab og økonomi til driften. En uge før træningsstart var der for eksempel ikke nogen træner.

Og her så vi så, hvad en klub som B.93 kan, når lokummet brænder. En række gode klubfolk meldte sig straks på banen. På rekordtid havde vi både sportslig ledelse, trænere, et godt hold og en god stemning.

Vi var også allerede i juni begyndt at undersøge, om vi kunne skabe en konstruktion, der kunne sikre økonomien bag 1. holdet i fremtiden. Også her meldte en række gode klubfolk sig på banen på helt fantastisk vis.

Inden for få uger havde vi samlet en ny investorgruppe, der overtog 80 procent af anparterne og skød 1,65 millioner kr. ind i selskabet, og der blev indgået en aftale om den fremtidige drift.

Et kolossalt arbejde blev udført i sommerferien. En kæmpe tak til alle. Det, der kunne være gået så grueligt galt, blev reddet, og vi står nu ganske godt rustet til fremtiden og med en masse optimisme.

Holder mig lidt tilbage for at nævne navne, da jeg kommer til at overse nogen. Men jeg er nødt til at nævne:

De gamle kæmper Lindholm og Norsker, Ole Ringheim, Flemming Bendtsen, Frank Nielsen, Erling Bøje, fodboldbestyrelsen med Steen Müntzberg som formand, Jørgen Ritnagel, Henrik Dreiager. Og med en helt fantastisk opbakning fra spillerne og fanklubben og de mange frivillige på stadion.

Vi har nu fået en ny gruppe bag ApS 'et i klubben. Mange af jer har mødt dem. Lars Lüthjohan, Jeppe Hedaa, William Kvist, ligesom Ole Ringheim og nu Norskers enke er medejere. Det er folk med stor energi, kæmpe engagement, mange ideer, et godt humør og en fantastisk positiv indstilling til klubben.

Velkommen til dem. Vi glæder os til det fortsatte arbejde.

Den anden opgave var at håndtere regnskabet efter de tidligere ejere. Det viste sig desværre, at selskabet ikke var gældfrit, som vi havde regnet med. Der var ubetalte regninger for 700.000 kr., som klubben var nødt til at udrede for at undgå, at selskabet gik konkurs med to rækkers nedrykning med de fatale konsekvenser, det ville have for klubben og ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen.

Vi forsøgte at fastholde investorerne på deres forpligtelser - blandt andet havde de undertegnet en tilbagetrædelseserklæring - men det var uden held.

Ud over de 700.000 kr. havde fodboldafdelingen foretaget et kapitalindskud på 250.000 kr. og afholdt andre ubudgetterede udgifter på 150.000 kr., så den samlede ubudgetterede regning blev på ca. 1,1 millioner kroner.

Det var en ekstraregning, som fodboldafdelingen ikke kunne betale på egen hånd i 2015. Underskuddet blev dækket ind gennem klubbens gode likviditet, og der blev indgået en aftale i hovedbestyrelsen om, at fodboldafdelingen betaler gælden tilbage over fire år, så den ikke kommer til at belaste tennisafdelingen.

Det var et udtryk for det meget fine samarbejde, der i dag er mellem fodboldafdelingen og tennisafdelingen, der skal have en meget stor tak for en meget konstruktiv indsats i denne sag.

Skolen

Den anden store sag var skolen, og som jeg sagde, hang de to sager lidt sammen, og de faldt også oven i hinanden, idet skolens formand er en af de tidligere medejere i ApS'et.

Netop som vi havde drøftelser med de tidligere ejere af ApS'et modtog hovedbestyrelsen - til vores store overraskelse - en mail fra skolen, hvori skolen opsagde aftalerne om brug af klubbens lokaler. Aftaler, som var mindre end et år gamle.

Som konsekvens af det, opsagde klubben samarbejdsaftalen, som blandt andet gav skolen adgang til at bruge klubbens faciliteter uden beregning.

Skolen skrev, at opsigelsen skete med henblik på genforhandling. Opsigelsen var ikke begrundet, men skolens oplyste senere, at den primært var begrundet i, at den mente, at skolens betaling for lokalerne - som var en andel af klubbens udgifter til lokalerne - var for høj. Andelen ville, efter en rabat det første år, for klubhuset udgøre ca. 30 procent af udgifterne.

I efteråret erfarede klubben så, at skolen i juni også havde ændret sine vedtægter, således at en erhvervsdrivende fond med skolens bestyrelsesformand som formand, fik retten til at udpege flertallet af bestyrelsens medlemmer. Skolens bestyrelse har forklaret, at den anså de oprindelige vedtægter, som gav B.93 ret til at udpege fire medlemmer til skolens bestyrelse, for at være i strid med lovgivningens krav om skolers uafhængighed.


Det førte til et langvarigt og belastende forløb, som vi har redegjort for i hovedtræk på klubbens hjemmeside. Jeg vil kun give et par hovedpunkter her:

Der blev i løbet af efteråret kun afholdt et reelt forhandlingsmøde mellem B.93 og skolen, da skolen aflyste flere aftalte møder. Det fik klubben til at orientere skolens forældre om situationen, og skolens bestyrelse meddelte i februar, at den havde besluttet at flytte fra klubben.

Spørgsmålet om skolens betaling for brug af lokalerne på skolens foranledning været forelagt for Københavns Kommune, da skolen mente, at klubben opkrævede en ulovlig høj betaling. Københavns Kommune har svaret, at den ikke ser nogen grund til at foretage sig noget i sagen.

En mæglervurdering har vist, at skolen betaler mere end 200.000 kroner under markedslejen, selv når der tages hensyn til, at skolen kun råder over lokalerne det halve døgn.

Undervisningsministeriet har efter ønske fra B.93 taget stilling til de oprindelige vedtægter, som skolen mente var ulovlige. Undervisningsministeriet, der oprindeligt havde godkendt vedtægterne, konkluderede, at vedtægterne "opfylder friskolelovens krav om uafhængighed".Nu flytter skolen så til Ryparken, og skolens bestyrelsesformand har meddelt, at den har indgået aftale med Fremad Amager til næste år.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at et spændende projekt, som B.93 satte i gang, slutter på denne måde. Vi mener ikke, at det er i børnenes eller forældrenes interesse.

Men vi har taget det til efterretning og må nok konstatere, at skolens ledelse har haft nogle helt andre planer med skolen, end B.93 har.

B.93 ønsker stadig at have et skoletilbud med henblik på at styrke talentudviklingen i klubben, men vi mener, at det bør være i samarbejde med en eksisterende skole. Vi undersøger mulighederne for det.

Det er klart, at de to sager – ApS 'et og skolen - har lagt beslag på meget af hovedbestyrelsens tid i det seneste år. Men vi har heldigvis også beskæftiget os med mange andre ting, hvor vi har fundet en række gode løsninger.

Dem vil jeg gå til nu.

Økonomi
Jeg har været lidt inde på økonomien, og vi kommer nærmere ind på den under regnskabet, men lad mig her nævne en meget positiv ting, som vi fik gennemført sidste år. Efter fire-fem års forsøg lykkedes det os endeligt at få et fastforrentet - 2,5 procent - i hallen, optaget i Realkredit Danmark. Lånet afløste den højtforrentede kassekredit, som vi havde i Københavns Andelskasse, og med lånet, der er på 5 millioner kroner, blev udgiften til anlæg af pavillonen i 2014, som skete i regi af halselskabet Østerbros Idrætspark også dækket ind. Pavillonens andel af ydelsen på lånet betales derefter af brugerne af pavillonen.

Med lånet er der skabt et meget solidt fundament under hallens økonomi, og vi afdrager nu i sikkert tempo. Det er en stor glæde, en stor gevinst.

Mange har bidraget til at få lånet hjem, men jeg vil her gerne fremhæve Henrik Lindholms indsats, idet det var ham, der en dag på Skovshoved Badehotel passede Danske Banks bestyrelsesformand - et af vores gode gamle medlemmer - op og tog ham venligt i skole.

Tak til Lindholm og hans gamle bank. Tak til Ole Andersen. Tak til alle, der har bidraget.

Anlægget
Vi har sat gang i en række forbedringer af anlæggene, og vi arbejder og forhandler om andre. Lad mig nævne nogle af dem:

1. salen
1. salen i klubhuset er blevet sat i stand. Der er installeret ny VVS. Det er et resultat af en bevilling fra kommunens klubhuspulje, som vi søgte for 4. eller 5. gang, og  denne gang med held. Klubhusudvalget med Morten Hemmingsen, David Kendal og Jørgen Ritnagel har udført et meget stort arbejde.

Egen drift af tennisbaner
En meget vigtig sag er, at klubben har overtaget vedligeholdelsen af de udendørs tennisbaner på de to anlæg. Kommunen har som led i en sparemanøvre besluttet, at vedligeholdelsen af tennisanlæggene skal overgå til brugerne, og som led i det skulle der indgås en aftale.

Det var en sag, som der kunne ligge mange faldgruber i, og hvor vi, fordi vi har lejekontrakt på anlægget, står i en anden situation end mange andre klubber. Forhandlingerne blev håndteret i et eksemplarisk samarbejde mellem hovedbestyrelsen og tennisbestyrelsen og ansatte i tennis. Vi var på vores side enige i alle spørgsmål, og kommunen viste sig lydhør, så vi endte med at få imødekommet alle vores ønsker.

Den nye aftale betyder, at klubben får et beløb hvert år til at klargøre, vedligeholde og nedtage tennisbanerne. Tennisbestyrelsen styrer med sikker hånd, hvordan det gøres, og der er blandt andet ansat en tennisbaneinspektør, Martin, som vil arbejde med det.

Som led i aftalen skulle kommunen give banerne på det gamle anlæg en mere gennemgribende renovering. Det er netop sket. Tennisbestyrelsen har fulgt arbejdet nøje, og resultatet ser ud til at være godt.

Minibanen
Vi har, som flittige læsere af hjemmesiden ved, for snart lang tid siden fået bevilget penge til anlæg af en minifodboldbane på anlægget mellem tennishallen og pavillonen. DBU og Københavns Kommune har bevilget pengene, og kommunen havde fortalt, at banen ville blive anlagt mellem den 11. marts og 29. april. Men det er ikke sket, fordi kommunen endnu ikke har fået byggetilladelse af kommunen, nemlig Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi håber, at tilladelsen snart kommer.

Gasværksgrunden
Den helt store sag - og den vigtigste for fodboldafdelingen i mange, mange år, er forhandlingerne om den fremtidige anvendelse af gasværksgrunden.

Der er nedsat en dialoggruppe, som vi selvfølgelig deltager i. Den skal her om et par uger fremlægge et forslag til en helhedsplan for hele gasværksgrunden, som så skal omarbejdes til en lokalplan, der skal vedtages endeligt i foråret 2017.

Vi har sagt ja til at flytte rundt på vores baner, idet vi gerne vil være konstruktive, og vi også mener, at det kan give os et bedre anlæg, hvis vi får trukket fodboldbanerne tættere på. Det vil formentlig ske.

Det er til gengæld en meget vanskelig opgave at få kommunen til at forstå, at vi skal have mere plads, når der nu er mulighed for det. Vi må nærmest kæmpe for at bevare de kvadratmeter, vi har. Vi går nu ind i en afgørende fase, hvor vi vil skærpe tonen lidt, og vi forsøger selvfølgelig i det hele taget at spille vores kort så godt som muligt og bruge alle de kontakter og argumenter, vi kan bruge.

Samlet set: Vi skal arbejde hårdt for det, men jeg tror på, at vi om et par år har et bedre anlæg end i dag samlet set.

De ansatte

Vi kan også glæde os over, at vi får flere ansatte. B.93 er en af landets største idrætsforeninger, og vi skal have en stærkere organisation med ansatte, der får klubben til at køre i det daglige og understøtter alle de mange frivillige kræfter.

De nye ansættelser sker i høj grad, uden at vi bruger flere penge.

Vi har opsagt rengøringsaftalen og besluttet at ansætte en inspektør i klubhuset, som tager sig af rengøring og vaskeriet og en række andre ting. Inspektøren vil også have en pulje penge til at lønne afløsere i weekender og ferier.

Vi mener, at vi på den måde både kan få bedre rengøring, spare penge og i det hele taget få mere styr på klubhuset.

Tennisafdelingen er meget veldrevet med dygtige ansatte, og her er der som sagt blevet ansat en baneinspektør, ligesom Bo Mortensen er vendt tilbage til klubben med ansvar for træningen af de mindste spillere. I forvejen er afdelingen meget dygtigt drevet af Steen Højlo, Hooman og Bo Taysen i samarbejde med de frivillige.

Gitte styrer kontoret på vanlig vis og løser mange, mange opgaver.

I fodboldafdelingen har vi Jesper som daglig leder og to fuldtidsansatte talenttrænere, Sune og Keld. Dertil kommer, at vi har Allan Bisgaard som kommercielt ansvarlig med henblik på at skaffe flere indtægter.

Og endelig har ApS 'et ansat Jonas Klausen som kommercielt ansvarlig, og han og Allan kommer til at arbejde tæt sammen.

Samlet set betyder det, at vi kommer op på 12 fastansatte medarbejdere. Det begynder at ligne noget. Og vi vil alle lægge kræfter i, at vi får et personale, der har det godt på deres arbejdsplads og hjælper hinanden i det daglige.

Vi samlede næsten alle til et hyggeligt lille frokostmøde den 1. april. Det lover godt.

Det kommende år
Økonomien: I det kommende år vil vi naturligvis holde skarpt øje med økonomien. Vi skal holde budgetterne, og vi skal gøre tingene bedre og billigere. Vi skal også finde nye indtægter til erstatning for dem, som vi har mistet med skolens flytning.

Handlingsplanen: Vores nye folk i ApS'et har efter et have snakket med mange i klubben, fremlagt en handlingsplan, som hovedbestyrelsen har tilsluttet sig.

Det er plan, der har som mål at engagere en masse af klubbens medlemmer på konkrete områder, hvor der nedsættes udvalg og arbejdes med at skabe forbedringer over en bred front. Så vi får aktiveret flere, får alle til at føle ansvar for klubben, og det bliver en fornøjelse at være med, fordi vi kan se, at der sker noget.

Det arbejde kommer til at køre i det kommende år.

Vi har allerede nedsat et udvalg til forbedringer af i cafeen og skabelse af bedre klubliv.

Vi har også nedsat et udvalg, der skal opdatere hjemmesiden, så den får et mere ensartet og moderne udtryk. Hjemmesiden er jo fantastisk, men den skal opfriskes visuelt.

Målet med det arbejde er som med alt andet: At få klubben til i højere grad at fremstå og arbejde som en enhed. Uden at vi griber ind i det selvstyre, der skal være.

Kodeordet for det næste år bliver i høj grad samarbejde, og målet bliver at skabe en kultur, hvor alle - ledelse, ansatte, frivillige og alle medlemmer - kommer til at føle sig som mere end bare deres egen lille enhed men som en del af en samlet klub.

Og så er vi tilbage ved:

Det gode humør
Den gode stemning.

Uden godt humør går det ikke. Der er ingen, der i længden vil bruge deres fritid på foreningsarbejde, hvis det ikke er sjovt. Så lad os i det kommende år arbejde på, at det skal være sjovt.

Tak til alle - også de mange, der ikke er blevet nævnt - der gør og har gjort en indsats for klubben i det forløbne år.

Og tak for ordet.

Spørgsmål og debat til beretningen 
Per Jürgensen spurgte, om der vil blive etableret en ekstra kunstgræsbane på anlægget. Formanden svarede, at der blev arbejdet på sagen, men at udsigterne ikke var gunstige på nuværende tidspunkt.

Emil Hovad spurgte til minifodboldbanens placering foran tennishallen. Han var bange for, at der vil blive for meget støj på anlægget. David Kendal svarede, at minifodboldbanen ville blive placeret tæt på pavillonen og at adgangsvejen ville genere tennisspillere mindst muligt.


Torben Ernst spurgte til fodboldafdelingens tilbagebetaling af lån ville blive afviklet i fire lige store rater. Formanden bekræftede dette, men såfremt fodboldafdelingen ville komme til penge, ville gælden blive afviklet hurtigere.

Ernst ville ligeledes vide, hvordan det stod til med etablering af flere indendørs tennisbaner. Tennisformanden Christian Lunøe kunne svare, at det så skidt ud med hensyn til den tidligere ide, om at etablere indendørs tennisbaner sammen med den ny opførte skøjtehal. Tennisbestyrelsen ville undersøge en mulighed for overdækning af to baner om vinteren.

Ivo Skolmen spurgte om der var et økonomisk udstående med B.93 Skole- og Idrætsakademi, nu hvor skolen fraflytter anlægget. Formanden kunne meddele, at skolen har betalt for lejen i det første kvartal. Regning for leje for andet kvartal frem til 30. juni var endnu ikke afsendt. Tennisformanden kunne bekræfte, at beløbet for anvendelse af de indendørs baner var betalt, og at der fremover blev afregnet for forbruget via booking systemet.

Herefter opstod der en længere debat omkring skolens fraflytning, ændring af vedtægter, oprettelse af en fond. Der blev talt både for og imod beslutningen. Skoleleder Johnny Wetterstein kom med sin opfattelse og hovedbestyrelsens medlemmer kom med deres version af forløbet. Alle kunne tilslutte sig til at det var ærgerligt, at missionen ikke var lykkedes.


Steen Biilman spurgte til om det var boliger, man skulle opføre på den gamle Gasværksgrund. Det blev bekræftet og forklaringen herpå skyldtes, at grunden var giftig, der skulle fjernes op til 4 meter jord. Kommunen havde derfor truffet beslutning om at opføre boliger på arealet for at dække alle disse omkostninger. 


Torben Henriksen redegjorde for Østerbro Idrætsparks økonomiske dispositioner i forbindelse med etablering af skolen.

Erik Norsker spurgte, hvad pavillonen skulle bruges til i fremtiden. Det kunne ingen afgive svar på på nuværende tidspunkt.

Andrea Balogh udbad sig en forklaring på hvorfor klubbens forhandlingsudvalg med skolen var blevet ændret. Det svarede Klaas Muizelaar og Preben Kjeldsen og de øvrige HB medlemmer på fire lige store rater. Formanden bekræftede dette, men såfremt fodboldafdelingen ville komme til penge, ville gælden blive afviklet hurtigere.


7. Regnskab


Kasserer Hans Bay fremlagde via en Power Point præsentation årets økonomiske resultat. Der blev omdelt 30 eksemplarer af regnskabet og ellers ligger regnskabet klar på kontoret, hvis nogen ønsker et nærmere gennemsyn.


8. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer

Hovedbestyrelsen foreslog en forhøjelse på 50 kr. Fra 500 kr. årligt til 550 kr. årligt grundet prisudviklingen. Forsamlingen godkendte kontingentforhøjelsen.


9. Forslag

Der var indkommet tre forslag. To fra Hans Bay. Det første handlede om, hvorvidt førsteholdspillere, der af klubben fik betalt kontingent skulle have stemmeret på generalforsamlingen. Efter en del debat valgte Hans Bay at trække forslaget.

Det næste forslag fra Hans Bay om sammensætningen af bestyrelsen i Østerbro Idrætspark blev ligeledes efter en kort debat trukket tilbage.

Referenten, der inden mødet havde meddelt formanden, at han på grund af helbredsmæssige årsager ville forlade mødet kl. 22.00, nedlagde herefter sit hverv.

Forslag fra Christian Lunøe om oprettelse af en B.93 Triathlon afdeling. Forslaget blev vel modtaget og enstemmigt vedtaget ved håndsoprækkelse.


10. Valg

Kasserer Hans Bay ønskede genvalg. Fodboldbestyrelsen og Tennisbestyrelsen indstillede Adam Mollerup. Inden debatten startede valgte Hans Bay at trække sig.

Christian Lunøe (HB) meddelte, at man ønskede at få en tennismand som kasserer, så der var mere ligevægt mellem fodbold og tennis. Adam Mollerup blev valgt uden modkandidater.

Repræsentant for fodboldafdelingen: Fodboldbestyrelsen indstillede genvalg af Jørgen Ritnagel, der var villig til genvalg. Genvalgt.

Suppleanter: Klaas Muizelaar (Tennis) og David Kendal (Fodbold) var villige til genvalg og var indstillet af Hovedbestyrelsen. Begge blev genvalgt.


11. Valg af revisor

Hovedbestyrelsen indstillede Time-Vision. Vedtaget.


12. Eventuelt

Forsamlingen var åbenbart trætte, så der skete ikke mere, udover det sædvanlige hurra-råb, 1-2-93, færdig.

Mødet sluttede kl. 22:45.

Torben Klarskov, referent indtil kl. 22.00.               
Palle ”Banks” Jørgensen, referent efter kl. 22.00. 
Ole Petersen, 
dirigent.
 

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 315
Senest opdateret: 22 september 2016