Klik billedet
Referat af generalforsamling 29. april 2014 Udskriv Email
Untitled document

En meget dramatisk en af slagsen med 120 tilstedeværende medlemmer.


Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Jubilæer og prisuddelinger m.m..

3. Hovedbestyrelsens beretning.

4. Spørgsmål om medlemsskab.

5. Aflæggelse af revideret regnskab.

6. Indkomne forslag. (Forslag til generalforsamlingen skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag indleveres på klubbens kontor).

7. Valg:
- Kasserer (Hans Bay genopstiller)

- Fodboldrepræsentant (Jørgen Ritnagel genopstiller)

- Suppleant for fodbold (Torben Klarskov genopstiller)

- Suppleant for tennis
- Valg af revisor (Sven-Erik Jensen fra TimeVision genopstiller).

8. Eventuelt.


Ad 1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere


Torben Henriksen blev valgt til dirigent efter kampvalg med Mark Viltoft Bernquist (69-51) Torben Klarskov blev valgt til referent. Niels Henrik Jørgensen, David Kendal, Palle Jørgensen og Klaas Muizelaar blev valgt til stemmetællere.

Forsamlingen mindedes årets døde i 2013 med et minuts stilhed:

•    Bent Mortensen
•    Henning Vieg
•    Helmut Jespersen
•    Johannes Jønsson.


Ad 2) Jubilæer og prisuddelinger m.m.

25 års nålen blev tildelt: Jørgen Jensen (til stede) og Ole Gade Lorentzen (ikke til stede).

40 års nålen
blev tildelt: Per Petersen (til stede) og Erik Jørgensen (ikke til stede).

Hans Drachmann modtog fortjenstnålen i guld.

Årets leder blev: Jan Nygaard Jensen fra tennisafdelingen.

Årets B.93'er: Carlo Merolli.


Ad 3) Hovedbestyrelsens beretning

Formanden Johnny Wetterstein oplæste Hovedbestyrelsens beretning, der fyldte 16 tætskrevne maskinskrevne sider.

Af indholdet kan nævnes:

 • Vi har nogenlunde kunne holde vores position som en af Danmarks allerstørste idrætsforeninger med ca. 3000 medlemmer
 • 1. herresenior er tilbage i 2. division i fodbold efter nedrykningen til Danmarksserien
 • Vi kan i tennisafdelingen byde velkommen til den nye træner, Bo Thaysen, som skal være med til at bringe B.93 tilbage til tenniseliten
 • Vores "gamle fodbold- og tennisdrenge" vinder deres rækker eller får topplaceringer
 • Vi har på mange måder sikret, at dameprojektet i fodbold mellem B.93, HIK og Skjold stadigvæk er søsat, så der for kvinderne kan spilles fodbold på et højt plan, og ungdomspigerne i B.93 dermed har et mål at sigte efter
 • Fra august i år etablerer vi et skoletilbud - i første omgang fra 5. klasse til 8. klasse - for unge mennesker, som vil udvikle deres talent i tennis og fodbold. Senere hen udbygges skolen fra 0. klasse til 9. klasse
 • Vi har optimeret elitesatsningen, som på sigt betyder, at B.93 igen kommer til at ligge i toppen af 1. division i fodbold, og at vi i tennis placerer os der, hvor man producerer danmarksmestre
 •  Vi er i fuld gang med at gøre den fysiske ramme endnu bedre – til gavn for eliten og bredden.Spørgsmål til beretningen
Marianne Skovgaard Hansen gør opmærksom på, at det er hende, der har iværksat underskriftsindsamlingen til tennismødet den 26. februar.


Ernst Ecks og Dina Garcia oplyser forsamlingen om deres rolle i tennismødet den 26. februar.


Pernille fra Tennisafdelingen spørger hvem, der har foranstaltet, at der blev anbragt vagtværn foran tennishallen i en periode. Johnny Wetterstein svarer, at Hovedbestyrelsen følte sig nødsaget til at etablere vagtværn som følge af at en af klubbens ansatte havde følt sig truet, og at der i den forbindelse foreligger en politisag.

Klaas Muizelaar kan ikke forstå, at der ikke har været anvendt en efter hans mening normal procedure for afskedigelse af to fuldtidsansatte tennistrænere:

1) Mundtlig advarsel
2) Skriftlig advarsel
3) Fyring.

Johnny Wetterstein svarer, at der ikke i klubben er præcedens for afskedigelse af ansatte.

Dina Garcia kan ikke forstå, at Hovedbestyrelsen ikke har givet Ernst Ecks og hende en mulighed for en niche beskæftigelse i klubben.

Lotte Bech ønsker, at beretningen bliver sat til afstemning.

Endelig var et helt kapitel helliget ophør af samarbejdet med to fuldtidsansatte trænere, der har skabt en voldsom intern splid i Tennisafdelingen.

Beretningen er gengivet i sin fulde ordlyd i det godkendte referat fra generalforsamlingen.

Beretningen blev krævet sat til afstemning. For beretningen stemte 70. Imod stemte 40.


Ad 4) Spørgsmål om medlemskab

Hovedbestyrelsen havde indstillet 5 medlemmer af Tennisafdelingen til eksklusion: Ivo Skolmen, Roberto Machuca, Sisse Fallinge, Peter Petersen og Jacob Bernhoft.

Ivo Skolmen oplyste forsamlingen om sit syn på beslutningen

Efter en længere debat valgte dirigenten at sætte spørgsmålet om Ivo Skolmens eksklusion til afstemning. For eksklusionen stemte 47. Imod stemte 48.

Herefter talte Jacob Berntoft på vegne af sig selv, Roberto Machuca, Sisse Fallinge og Peter Petersen. 

Jacob Bernhoft sagde blandt andet. ”Vi har en sag inde hos DTF og i DIF, hvor vi har bedt DTF og DIF om bla. en fortolkning af B.93’s vedtægter omkring indkaldelse og afholdelse af et ekstraordinært årsmøde. Vi afventer stadig at høre fra DIF i sagen og vi vil naturligvis respektere den afgørelse som DIF måtte komme med.”

Johnny Wetterstein meddelte, at Hovedbestyrelsen ikke var interesseret i en afstemning, der kunne medføre et snævert flertal til den ene eller den anden side, og foreslog derfor, at de fires eksklusion blev ophævet. Ad 5) Aflæggelse af revideret regnskab

Kasserer Hans Bay fremlagde det reviderede regnskab for 2013 ved hjælp af en power point demonstration med 12 forskellige slides.

 1. Nøgletal for perioden 2002 – 2013

 2. Udviklingen i indtægter og udgifter fra samme periode, der viste, at klubben har produceret overskud på driften fra år til år

 3. Kontingentoversigt der viser at kontingentindtægterne er steget fra 1,9 mio. kr. i 2002 til 3,1 mio. kr. I 2013

 4. FOS midlerne, der toppede i 2008 med ca. 2,6 mio. kr. i tilskud. I 2013 var det faldet til godt 2 mio. kr. og der er fare for at de falder yderligere i 2014

 5. Medlemsudviklingen siden januar 2004. Lavest i 2004 med 1500 medlemmer, i dag over 2800 medlemmer, men vi har været tæt på de 3000 medlemmer

 6. Fodboldafdelingens resultat, der viste et underskud på ca. 450.000 kr.

 7. Tennisafdelingens resultat med et overskud på 642.298 kr.

 8. Infrastruktur der på grund af en afskrivning på et overvågningsanlæg til hallen viste et underskud på 151.778 kr.

 9. Et samlet resultat for B.93 der viste et underskud på 874.737 kr., primært fordi fodboldklubben har solgt B.93 Kontraktfodbold Aps til to investorer.


De enkelte afdelinger har dækket underskuddene af deres egne opsparede midler. Således har fodbold nu 130.288 kr. tilbage af sin opsparing, Tennis har 1.249.214 kr. på bogen og Hovedbestyrelsen har 15.637 kr. som opsparing. Ad 6) Indkomne forslag

Jacob Bang havde indsendt et forslag om mistillidsvotum til Hans Bay og Johnny Wetterstein. Efter en længere debat valgte han at trække sit forslag. Ole Helding havde indsendt et forslag om 3F-holdet. Da han havde bemærket, at punktet var besvaret i formandens beretning trak han forslaget.


Ad 7) Valg

Kasserer Hans Bay genopstillede.

På opfordring af Mark Viltoft Bernquist ønskede Diana Buck også at opstille. Diana Buck fik efter afstemning 55 stemmer og Hans Bay fik 54 stemmer. Senere viste det sig, at Diana Buck ikke havde været medlem af klubben i mere end seks måneder og derfor ikke var valgbar. Hun valgte derefter at trække sig.

Fodboldrepræsentant: Jørgen Ritnagel genopstillede. Mark Viltoft Bernquist ønskede ligeledes at blive valgt og begrundede sin kandidatur. Tommy Møller gjorde forsamlingen opmærksom på, at Bernquist var blevet udelukket fra fodboldbestyrelsen på grund af misbrug af klubbens midler. Hans Drachmann opfordrede forsamlingen til at genvælge Jørgen Ritnagel. Efter afstemning blev Jørgen Ritnagel genvalgt med 39 stemmer, mens Bernquist opnåede 6 stemmer.

Som suppleant for fodbold blev Torben Klarskov genvalgt.

Som suppleant for Tennis valgtes Preben Keldsen.

Sven-Erik Jensen fra Time Vision blev genvalgt som revisor.


Ad 8) Eventuelt

En repræsentant fra tennis, der ikke opgav sit navn, spurgte om tennisbestyrelsen havde en formand i dag. Tennisbestyrelsen der nu består af Andreas Teschl, Nanna Wullf, Torben Ernst, Sisse Fallinge, Peter Petersen og Roberto Machuca skal først konstituere sig på det førstkommende tennismøde.

Johnny Wetterstein takkede dirigenten Torben Henriksen for ledelsen af et meget vanskelligt møde.

Jørgen Ritnagel ledede traditionen tro det afsluttende B.93 Hurra.

Mødet sluttede kl. 00.10.


Referent: Torben Klarskov


Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 2986
Senest opdateret: 22 september 2016