Klik billedet
Forslag fra tennisbestyrelsen Udskriv Email
Untitled document

09 April 2010
Østerbro, København Ø


Forslag 1A)

Forslag fra Tennisbestyrelsen om at på generalforsamling tirsdag den 20. april, 2010 at B.93
medlemmer vedtager vedhæftede revidering af vedtægterne for B.93 betinget af:

• At der stiftes 2 selvejende afdelinger, B.93 Fodbold og B.93 Tennis, der er økonomisk og
beslutningsmæssig uafhængige af hinanden og med egne vedtægter.
• Nuværende lejeaftaler med kommunen forbliver hos moderklubben B.93.
• FOS-tilskud afregnes direkte med de respektive afdelinger.
• Det interne regnskab for 2009 videreføres i 2010 ind til hver af de to nye selvejende afdelinger
kan varetage driften. Derefter overføres evt. opsparing og/eller intern gæld til de respektive
afdelinger dog senest pr 1. januar 2011.
• Ejerskabet af følgende overgår til B.93 Fodbold fra B.93.
o Loungen (på Østerbro Stadion)
o B.93 Kontrakt Fodbold Aps
o Mini-Multi Bane foran ”Slottet” (overflyttes fra Østerbros Idrætspark A/S)
o B.93 Fitness
o Lejeaftalen på ”Slottet” (fuld råde & brugsret) – Hvis B.93 Fodbold ønsker dette eller
forbliver Slottet hos B.93 med nuværende brugsret og råderet.
o B.93 Ungdomsfonden (hvis denne er ejet af B.93)
• Ejerskabet af følgende overgår til B.93 Tennis fra B.93
o Østerbros Idrætspark A/S (Tennishaller + klubhus & 2 tennisgrusbaner)
o Tennisklubhus på ”det gamle anlæg”
• B.93 Fodbold får fuld råderet & brugsret over fodboldbanerne
• B.93 Tennis får fuld råderet & brugsret over tennisbanerne på det gamle & nye anlæg
• B.93 administrerer øvrige arealer som er lejet af kommunen som ikke er udlagt til de
respektive afdelinger (fx trekantsområde foran ”slottet” og arealet foran tennishallerne).

De nye vedtægter samt oprettelse af de nye selvejende afdelinger samt flytning af aktiver og
brugsretten skal senest træde i kræft med virkning fra 1. januar 2011 med mindre andet aftales
afdelingerne imellem.

Alle aktiver skal med mindre der kan opnås enighed om andet overføres vederlagsfrit til de to nye
afdelinger (”B.93 Fodbold” og ”B.93 Tennis”).

I det omfang det er nødvendigt at værdiansætte overførte aktiver skal aktiverne værdiansættes til de
nuværende bogførte værdier medmindre der kan opnås enighed om andet eller lovgivningen forskriver
andet.


Forslag 1B

Hvis forslag 1A ikke vedtages på generalforsamlingen så bringes forslag 1B til afstemning:
Der nedsættes et udvalg med det formål at udarbejde et sæt nye vedtægter der skal fremlægges på
en ekstraordinær generalforsamling i september måned 2010. Udvalget skal bestå af to medlemmer
udpeget af fodboldbestyrelsen og to medlemmer udpeget af tennisbestyrelsen samt en uvildig
mediator (f.eks. fra kultur og fritidsforvaltningen eller advokatsamfundet)


Indleveret af:
Simon Munch Hermansen medlem af B.93 Tennis
På vegne af Tennisbestyrelsen samt tennisrepræsentanterne i Hovedbestyrelsen.


-----------------------------------

09 April 2010
Østerbro, København Ø

Forslag til nye vedtægter for Boldklubben af 1893 (B.93)

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen BOLDKLUBBEN AF 1893, forkortet ”B.93”, har hjemsted i Københavnskommune, på Østerbro.
Foreningen B.93s enkelte afdelinger er tilsluttet relevante special-forbund/unioner under Danmarks Idræts-
Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål
Foreningen B.93s formål er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte afdelinger, samt varetage
repræsentative opgaver for hele foreningen.
De enkelte afdelinger under foreningen B.93 skal have et formål der er foreneligt med at dyrke fodbold, tennis
og/eller dyrke andre idrætsgrene samt deltage i forskellige kulturaktiviteter, og med udgangspunkt i fællesskabet
og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til de respektive idrætter. Det er endvidere foreningen B.93s
formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab
Alle aktive og passive medlemmer af de respektive afdelinger er automatisk henholdsvis aktive og passive
medlemmer af foreningen B.93. Aktive og passive medlemmer er valgbare til hovedbestyrelsen i foreningen B.93,
men kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningen B.93s vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Medlemskab af B.93 giver alene retten til at opstille til Hovedbestyrelsen samt stemmeret på generalforsamlingen.
På hovedbestyrelsens forslag kan et medlem ved generalforsamlingsbeslutning udnævnes til Æresmedlem, som
er den højeste rang der kan opnås, og som indebærer livsvarig kontingentfrihed i alle B.93’s respektive
afdelinger.

På hovedbestyrelsens forslag kan et medlem ved generalforsamlingsbeslutning tildeles klubbens Fortjenstnål i
guld, som er den næsthøjeste rang der kan opnås. Et medlem, der har modtaget Fortjenstnålen i guld kan siden
hen godt udnævnes til Æresmedlem.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse i foreningen B.93 sker automatisk ved indmeldelse i en eller flere af de respektive afdelinger.
Indmeldelse i en af de respektive afdelinger skal til enhver tid ske efter den respektive afdelings vedtægter.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen B.93 sker automatisk ved udmeldelse af de respektive afdelinger. Udmeldelse af en af
de respektive afdelinger skal til enhver tid ske efter den respektive afdelings vedtægter.
Kontingent

Det enkelte medlem af B.93 betaler ikke kontingent direkte til foreningen B.93 men til den (de) respektive
afdeling(er).

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Udelukkelse og eksklusion fra en af de respektive afdelinger skal til enhver tid ske efter den respektive afdelings
vedtægter.

§9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningen B.93s øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med
fire ugers varsel ved opslag på klubbens anlæg, samt ved annoncering på klubbens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til
hovedbestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres
disse for medlemmerne ved opslag på klubbens anlæg, samt ved annoncering på klubbens hjemmeside sammen
med dagsorden og det reviderede regnskab, således at materialet er tilgængeligt for medlemmerne senest en
uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningen B.93s medlemmer, samt hvem hovedbestyrelsen måtte
indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af hovedbestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand (i ulige år)
7) Valg af kasserer (i lige år)
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må
være medlem af hovedbestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens
opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af
dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 40
af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for hovedbestyrelsen fremsætter ønske herom med
en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til
indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.

§ 13 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsens eneste opgave er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte afdelinger samt at varetage
repræsentative opgaver for hele foreningen.

Hovedbestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4
af dens medlemmer, herunder formanden er til stede. Over Hovedbestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Hovedbestyrelsen arbejde drives alene for midler, tilvejebragt gennem tilskud fra de enkelte afdelinger eller øvrige
selvskabte indtægter, ligesom hovedbestyrelsen alene hæfter med egen formue. Hovedbestyrelsen kan ikke
indgå aftaler der forpligter foreningen B.93 eller træffe beslutninger uden enighed mellem de respektive
afdelinger. Alle omkostninger for B.93 dækkes af de respektive afdelinger efter en matematisk udregning baseret
på afdelingernes forbrug. Fordelingen af omkostninger til de respektive afdelinger skal være aftalt i enighed
mellem de respektive afdelinger før forpligtigelsen indgås af hovedbestyrelsen i B.93.

Hovedbestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer fra hver af de respektive
afdelinger. Formanden og kassereren vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Formanden er på valg i ulige år, medens kassereren er på valg i lige år. Bestyrelsesmedlemmerne der
repræsenterer hver af de respektive afdelinger vælges i henhold til de respektives afdelingers vedtægter.

Valgbare til Hovedbestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 9.

§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Hovedbestyrelsen skal 4 uger inden den ordinære generalforsamling
afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport offentliggøres ved opslag
på klubbens anlæg, samt på klubbens hjemmeside, sammen med annoncering af indkomne forslag til behandling
på den ordinære generalforsamling.

§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal
hvert år senest ved udgangen af marts gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til
enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 50.000 kr. kræves dog underskrift af
formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af
generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er
for forslaget.

§ 18 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et
sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der
er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke sportslige formål, foreningens formue,
herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

§ 19
Afdelinger der er medlem af foreningen B.93 og dermed har retten til at bruge B.93 navnet samt logo i
tilknytning til afdelingsnavnet.
Følgende afdelinger er medlem af foreningen B.93 og har dermed ret til at gøre brug af B.93 navnet i
afdelingsnavnet.
• B.93 Fodbold
• B.93 Tennis

Derudover har afdelinger der er medlem af foreningen B.93 ret til at gøre brug af B.93 logoet.

De respektive afdelingers bestyrelse kan suverænt træffe alle beslutninger vedrørende sportslige og økonomiske
forhold under ansvar over for afdelingens egne medlemmer og vedtægter.

Optagelse af nye afdelinger i foreningen B.93 kan alene ske gennem godkendelse på en generalforsamling i hver
af de respektive afdelinger. For at nye afdelinger kan blive optaget i foreningen B.93 kræver det mindst to
tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget på hver af de respektive afdelingers generalforsamling.

De respektive afdelinger er forpligtiget til at bringe forslag om optagelse af nye afdelinger i foreningen B.93 til
afstemning senest på førstkommende ordinære generalforsamling i afdelingerne, under forudsætning af at
forslaget er fremlagt for hovedbestyrelsen senest 4 uger før den ordinære generalforsamling i afdelingerne.

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 5184
Senest opdateret: 22 september 2016