Vælg en side

Generalforsamlingen i Boldklubben af 1893 blev afholdt tirsdag 23. april 2024 kl. 20.00 på Slottet.

 

Her får du det officielle referat fra generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Hovedbestyrelsen foreslog Torben Henriksen som dirigent. Forsamlingen bifaldt dette.

Som referent blev Mads Mazanti Jensen valgt, og Palle Banks Jørgensen blev valgt som stemmetæller.

Derpå mindedes forsamlingen to 93ere, der er gået bort siden sidste generalforsamling: Erik Preben Hansen og Jan Høiland blev hyldet med klapsalver.

2. Uddeling af årsnåle

For 25 års medlemskab: Claus Overgaard Knudsen.
For 40 års medlemskab: Jens Ritnagel og Simon Lübecker.
For 50 års medlemskab: Erik Jørgensen og Per Agerup Petersen.
For 60 års medlemskab: Erik Norsker, Michael Stangerup og Ole Petersen.
For 70 års medlemskab: Niels Conrad Sigaard og Arvid Hugo Christensen.
For 80 års medlemskab: Leif Rønnow.

Hans Drachmann med Erik Norsker, der har været medlem i 60 år. Foto: Mads Mazanti.

3. Jubilæumsprisen

Jubilæumsfondens bestyrelse lod meddele, at prisen ikke blev uddelt i år, men at beløbet til prismodtageren til gengæld vil blive dobbelt så stort næste år.

Til gengæld overrakte Flemming Lauenborg Hans Drachmann DBU Københavns sølvemblem for 25 års tro tjeneste for københavnsk fodbold.

En overrasket klubformand Hans Drachmann modtager sølvemblemet for 25 års tro tjeneste for københavnsk fodbold af Flemming Lauenborg på vegne af DBU København. Foto: Mads Mazanti.

4. Uddeling af fortjenstnål

Hovedbestyrelsen indstillede, at Christian Lunøe tildeles fortjenstnålen.

Begrundelse
– Christian Lunøe har været medlem af B.93 siden 1985, så han har snart været medlem i 40 år.

– Som ungdomsspiller i tennisafdelingen nåede han som 18-årig op som nummer 11 i Danmark, hvilket jo er ganske flot.

– Men det er for hans indsats som leder i B.93, at Christian bør tildeles fortjenstnålen, som er den næsthøjeste rang, der kan opnås i klubben, efter æresmedlem. Christian har været formand for tennisafdelingen og medlem af Hovedbestyrelsen i mere end 10 år – siden 2013 – og han har været en nøgleperson i den flotte udvikling, som tennisafdelingen har gennemgået med stor medlemsfremgang, masser af breddeaktiviteter og opbygningen af en elite både inden for ungdom og senior, så B.93 nu igen er tilbage blandt de bedste klubber i Danmark.

– Men for Christian er B.93 ikke blot en tennisafdeling. For Christian er B.93 både fodbold og tennis, og han har i Hovedbestyrelsen og i klubarbejdet generelt stået konsekvent for en linje, hvor de to afdelinger skal samarbejde og støtte hinanden og hele tiden have det fælles mål at gøre B.93 til en af Danmarks største og bedste klubber for øje.

– Det er derfor, Christian Lunøe har fortjent at modtage fortjenstnålen.

Hans Drachmann med det nykårede æresmedlem, tennisforman Christian Lunøe. Foto: Mads Mazanti.

Forsamlingen bifaldt Hovedbestyrelsens indstilling.

5. Beretning

Formand Hans Drachmann fremlagde sin beretning:

– I maj 2023 nåede vi op på at have 3.915 medlemmer i B.93.

– Det er det højeste medlemstal, klubben har haft nogen sinde og kun 85 medlemmer fra de 4.000, som vi har sat som foreløbigt mål. Medlemmerne er fordelt stort set ligeligt mellem fodbold og tennis.

– Seneste medlemstal er lidt lavere – 3.743 – da vi altid taber medlemmer omkring årsskifte og sæsonskifte, og vi har især i Fodboldafdelingen en lidt stor udskiftning, som vi gerne skulle have bragt ned, så vi kan stabilisere os på de 4.000 medlemmer og måske endda vokse.

– Det er ganske enkelt en nødvendighed for os at være mange medlemmer. Det er nødvendigt for at få klubbens økonomi til at hænge sammen, for at kunne sikre vores anlæg, og så ønsker vi også at være Københavns største idrætsforening med en stærk elite og en stor bredde og masser af gode oplevelser.

– Heldigvis er der også mange, der gerne vil være medlem af B.93.

– De sportslige resultater har også været gode i det seneste år.

– Vi har to store ungdomsafdelinger, hvor spillere og holdene gør det godt på alle niveauer. Vi har en god talentudvikling, og vi har igen fået ungdomslandsholdsspillere i fodbold.

– Vores bedste seniorhold i både fodbold og tennis er nu ved at være tilbage der, hvor de historisk har befundet sig, og hvor vi i B.93 ser det naturligt.

– Både herrer og kvinder i tennis er tilbage og i toppen af de bedste rækker.

– I fodbold rykkede herrerne op i 1. division i sommer og klarer sig fornuftigt, mens kvinderne spiller om oprykning til ligaen, som er højeste niveau.

– De to hold drives i det daglige af de to anpartsselskaber med foreningen som mindretalsaktionær.

– Vi er nu den højest placerede klub i begge sportsgrene i Københavns Kommune. Det er ikke så dårligt.

Klubbens økonomi
– Vi har rimeligt styr på klubbens økonomi.

– Vi kom ud af 2023 med et overskud på den almindelige drift på godt 400.000 kr. Det vil kassereren gennemgå om lidt. Efter et enkelt år, hvor vi på grund af investeringer i forbedring af tennisbaner, økonomistyring og styrketræning, havde et underskud, er vi altså tilbage der, hvor vi skal være: Med en rimelig sund økonomi. Overskuddet var dog mindre end budgetteret, så det kunne have været bedre.

– Siden 2003 har der været overskud i alle år med undtagelse af to år.

– Det er ikke så dårligt. Men det er også nødvendigt. Ikke fordi vi skal være en opsparingsforening, det skal vi ikke, men vi skal spare op for at kunne investere i bedre faciliteter og for at have noget at stå imod med, når vi bliver ramt af stød udefra. For de kommer. Det ved vi.

– Det var alle tre afdelinger – fodbold, tennis og Hovedbestyrelsen – der kunne fremvise overskud i 2023. Og sådan skal det være. Tak til vores klubchef for en stor indsats for at holde klubben på sporet.

– Den opsparing, vi har, skal først og fremmest bruges til at opføre en ny hal, eller rettere en tilbygning til vores tennishal fra 2009.

– Det er glædeligt, at vi her i starten af året fik den byggetilladelse, som vi søgte om for flere år siden. Det betyder, at vi strengt taget skal i gang med at bygge i starten af 2025.

– Med tilladelsen kan vi opføre en hal med to indendørs tennisbaner og en sidebygning, som svarer til den nuværende mellembygning.

– Fodboldbestyrelsen meddelte sidste år, at den ikke kunne afse penge til at deltage i halprojektet, så derfor bliver det en hal med to tennisbaner og forhåbentlig en mellembygning med forskellige sportslige aktiviteter og lokaler til klubaktiviteter, som tennisafdelingen kommer til at stå for.

– Vi har en opsparing på godt 5 millioner kr., som er afsat til hallen, og vi skulle gerne forøge den opsparing med mere end halv million i 2024.

– Men så mangler vi stadig 15-20 millioner i at have penge til det samlede projekt, så der er lidt at gå i gang med. Vi har nedsat et byggeudvalg og et fundraisingudvalg, og vi håber, at det vil give resultater i det næste halve år. Endelig må vi regne med, at vi også skal optage lån.

– Samlet set går det sådan ganske godt for den gamle klub.

– Man kan groft sagt sige, at vi kun har de problemer, som vi selv skaber – det vil jeg ikke gå i detaljer med, men blot opfordre til, at vi undgår den slags – og så de problemer, som Københavns Kommune skaber for os, som den nok største idrætsforening i hovedstaden, hvilket vi ikke helt kan forstå.

Hans Drachmann er i gang med beretningen. Foto: Mads Mazanti.

Vores aftaleforhold
– Det er en lang og traumatisk sag. Den i særklasse mest belastende, som vi har oplevet i mands minde.

– De aktuelle drøftelser har nu stået på i mere end 4 år.

– Sagens kerne er, at vi i B.93 siden i hvert fald 1918 har haft en lejekontrakt på vores anlæg, som betyder, at vi har vores eget anlæg, og at vi har frihed til at drive klubben, som vi ønsker, og styrke til selv at investere i vores anlæg. For eksempel bygge en hal til 25 millioner kr. stort set uden kommunalt tilskud.

– Vi synes, at Københavns Kommune burde være glade for det.

– Det er også vores indtryk, at politikerne, som vi har et godt forhold til, er glade for den indsats, vi yder i B.93. Vi har flere gange haft fornøjelse af at have både nuværende og tidligere overborgmestre på besøg på anlægget og på tribunen på Østerbro Stadion, og vi har haft besøg og har dialog med en række andre politikere med en positiv holdning til klubben.

– Men forvaltningen bryder sig ikke om vores lejekontrakt. De har nu i mere end fire år forsøgt at presse os til at opsige den, så kommunen i stedet fik råderet over anlægget med ret til at stille krav og i sidste ende bestemme, hvad der skal foregå og for hvem.

– Vi har søgt kompromisset, og vi er også gået ind i drøftelser om et andet aftaleforhold, men vi er hver gang blevet præsenteret for forslag, som havde en bestemmelse om, at kommunen skulle bestemme, hvad der skete på anlægget, og som indeholdt en bestemmelse om, at vi skulle forlade anlægget i 2040.

– Det har vi ikke ønsket at sige ja til.  Vi har stået fast på, at vi har en lovligt indgået lejekontrakt fra 1994, som er konciperet af Københavns Kommune, underskrevet af overborgmesteren og godkendt af Københavns Borgerrepræsentation. Den må kommunen respektere.

– I starten af året lagde forvaltningen – her Københavns Ejendomme, som ejer grunden – ekstra pres på ved at indbringe B.93 for en voldgiftsret med krav om en huslejeforhøjelse på 9 millioner kr.

– Det viser, at kommunen ikke er bleg for at tage livet af en 130-årig idrætsforening, der i den grad bidrager til kommunens liv og er en del af byens idræts- og kulturhistorie. Det er helt uforståeligt.

– Københavns Ejendomme erkender i deres klageskrift, at der ikke er hjemmel i lejekontrakten til at kræve en sådan huslejeforhøjelse – husleje skal efter kontrakten følge nettoprisindekset – men forvaltningen påberåber sig helt usædvanligt en bestemmelse i aftaleloven om, at “en aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende”.

– Det er normalt en paragraf, som bruges til at beskytte den svage i et aftaleforhold.

– Men her er det den stærke part, som forsøger at bruge den mod den mindre stærke part.

– Vi mener, at det er kommunen, der handler “helt urimeligt og i strid med redelig handlemåde”.

– Vi kan have en mistanke om, at Københavns Ejendomme vil forsøge at piske os til at opsige vores lejekontrakt, da det kan være ganske dyrt at gennemføre voldgiftssagen.

– Men vi har ikke tænkt os at bøje os, for vi føler os overbeviste om, at uden vores lejekontrakt vil vi stille og roligt miste vores eget anlæg. Ikke i morgen, og måske heller ikke om 5 eller 10 år, men det er det, der er målet for kommunen. Det har de udtrykt klart i forhandlingerne. De vil have råderet over anlægget.

– Vi mener, at vores lejekontrakt, som klubbens visionære ledere fik indgået i 1919, reelt er den, der har sikret, at B.93 som den eneste af de gamle klubber, der blev født på Fælleden for 130-140 år siden, har kunnet bevare et anlæg og dermed sin position i centrum af byen. Alle andre af de store klubber – KB, AB, B1903 – har måttet flytte ud af kommunen, mens vores gode venner i Frem tog til Valby.

– Det er for os i B.93 helt uforståeligt, at Københavns Kommune vil behandle sit idrætsliv på den måde.

– Resultatet er jo til at aflæse: København er vel den eneste hovedstad i hele Europa, der ikke har klubber blandt de fire bedste i store hold-sportsgrene som fodbold og håndbold og for en dels vedkommende også ishockey. Når Mikkel Hansen vender hjem fra Paris, er der ikke en klub i landets hovedstad, han kan spille i.

– Det er en helt ejendommelig idrætspolitik. Det er en skændsel.

– Vi er ikke bange for voldgiftssagen. Vi mener, vi har en god sag. Vi håber på hjælp og støtte fra DBU og DIF, da sagen jo kan få vidtrækkende konsekvenser for andre klubber i Danmark, da et af forvaltningens argumenter er, at man ikke kan have professionelle fodboldspillere til at træne på klubbens anlæg.

– Det er ellers den model, Fodbolddanmark har været bygget på i mere end 100 år. Det er den model, der afspejles i DBU’s slogan “En del af noget større”. Og det er den måde, det foregår på i klubber over hele landet. Der finder man løsninger i stedet for at opfinde problemer. Vi ved det, for vi har undersøgt det.

– Vi vil dog gerne undgå voldgiftssagen. Derfor har vi fremsendt et forligsudspil, hvor vi foreslår, at vi betaler markedsleje for den del af vores klubhus og anlæg, som vores 1. senior herrer og 1. senior kvinder, der er organiseret i de to Aps’er, anvender. Det vil udløse en ekstra udgift i omegnen af 300.000 kr. om året.

– Vi håber, at kommunen tager imod forslaget, så vi kan undgå en helt perspektivløs voldgiftssag.

En ganske velbesøgt generalforsamling tirsdag 23. april 2024 i caféen på Svanemølleanlægget. Foto: Klaus B. Johansen.

Tennishal og café
– Under drøftelserne har Københavns Kommune gjort det til et problem, at vi havde opført hallen i regi af aktieselskabet Østerbros Idrætspark, som klubben ejer 100 procent, og hvor der ikke foregår noget som helst kommercielt i hallen.

– Derfor har vi, som vi også fortalte om på sidste års generalforsamling, besluttet at udlodde hallen til B.93, hvorefter den indgår som en helt almindelig del af foreningens drift og aktiviteter.

– Alt er gennemgået og godkendt af revisorer og af Skat, og det eneste, vi mangler lige nu, er, at Realkredit Danmark overfører lånet fra ØI til B.93. Når det sker, overgår hallen til B.93. Det betyder i sig selv ikke nogen ændring – det bliver lidt billigere for os – og bestyrelsen og Klaas Muizelaar, som har udgjort ledelsen i halselskabet, fortsætter som et haludvalg i klubben.

– Kommunens holdning er også en vigtig årsag til, at vi ikke har ønsket at indgå aftale med en ny forpagter efter Giacomo, som forlod os 31. oktober.

– Kommunen mener, at der var tale om en kommerciel aktivitet, og i Københavns Kommune synes man så, at det er bedre med slet ingen aktivitet. Det kan se på de kommunale idrætsanlæg i byen. Der er helt dødt i bygningerne.

– Vi har besluttet at drive cafeen selv, og vi har afsat et mindre beløb til en cafebestyrer, men foreløbig har vi valgt at holde på hat og briller i lyset af den økonomiske belastning, som voldgiftssagen udgør.

130 års jubilæet
– Vi fejrede i maj klubbens 130 års fødselsdag.

– Vi havde åbent hus og besøg af DBU og Frits Ahlstrøm, der stod for en officiel optagelse af vores gamle elegante koryfæer Michael Rohde og Fritz Tarp i fodboldens Hall of Fame.

– Familiemedlemmer til Michael Rohde og Fritz Tarp deltog også.

– Der var heldigvis en del medlemmer, der kom forbi i det gode vejr.

– Vi havde en fin fødselsdag.

Det næste år
– Til sidst et par ord om, hvad der ligger forude.

– Som sagt har vi normalt – når forvaltningen ikke forsøger at tage livet af os – et godt forhold til Københavns Kommune.

– Det er da også glædeligt, at kommunen har afsat penge af til en gennemgående renovering af klubhuset. Derfor vil bygningen blive pakket ind i stilladser fra begyndelsen af efteråret, og renoveringen vil stå på i et års tid.

– Vi skal derudover:

  • Videre med halbyggeriet. Først og fremmest skal vi skaffe finansiering. Kender I nogle med et par millioner eller fem i overskud, så sig lige til.
  • Vi skal have afsluttet balladen med kommunen.
  • Vi skal derefter have gang i caféen igen på den ene eller anden måde.

– Det er også en forudsætning for, at vi kan få genskabt klublivet, som af mange årsager har været nødlidende de senere år.

– Men vi vil være en levende forening med et godt klubliv. Vi kan selv skabe det uden en forpagter. Så kom og vær med.

– Til sidst tak til de mange frivillige og ansatte, som hver dag gør en stor indsats for den gamle klub.

– Tak for ordet.

Efter beretningen var der mulighed for at stille spørgsmål.

Erik Norsker spurgte, hvad kommunens mål med deres angreb på klubbens aftaleforhold er.

Hans Drachmann svarede blandt andet:

– Det startede med en intern revision i forvaltningerne. Den medførte, at forvaltningen ville indgå én type aftale med samtlige klubber. Den vil give os en brugsretsaftale, der løber i tre år, ligesom alle andre klubber har. Andre klubber kunne godt tænke sig at komme ind på vores anlæg. Vi kan godt lide at have råderet over anlægget. Til et møde har forvaltningen direkte sagt, at de vil have råderet over anlægget.

Carlo Merolli spurgte, hvad tidshorisonten er for en afslutning af bataljen med kommunen.

Hans Drachmann svarede, at en voldgiftssag tager et halvt til trekvart år. Men at vi håber på et forlig inden da.

En vinklen fra aftenens begivenheder fra det andet hjørne af caféen på Svanemølleanlægget. Foto: Klaus B. Johansen.

6. Regnskab

Kasserer Peter Lysdahl gennemgik udvalgte punkter i regnskabet. Som nævnt i formandens beretning var der et overskud på 400.000 kroner på driften.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Derefter gennemgik Peter Lysdahl kort budgettet for det kommende år.

Også budgettet blev godkendt af forsamlingen.

7. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer

Hovedbestyrelsen foreslog uændret passivt kontingent på 750 kr. om året.

Forsamlingen godkendte fastsættelsen af kontingentet.

Hans Drachmann med Per Agerup Petersen, der har været medlem i 50 år. Foto: Mads Mazanti.

8. Forslag

Der var indkommet følgende forslag fra Flemming Lauenborg:

Forslag til ændring af vedtægternes § 12

Nuværende
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Adgang til generalforsamlingen og stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der ikke er i restance med sit kontingent, og som har været medlem af klubben de sidste 6 måneder. B-medlemmer i tennis betragtes som aktive medlemmer med stemmeret på generalforsamling og årsmøde efter gældende regler.

Ændres til
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Adgang til generalforsamlingen og stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der ikke er i restance med sit kontingent, og som har været medlem af klubben de sidste 6 måneder. B-medlemmer i tennis betragtes som aktive medlemmer med stemmeret på generalforsamling og årsmøde efter gældende regler. For medlemmer under 16 år vil forældre/værge have adgang og stemmeret på sit barns vegne. dog vil man kun kunne afgive 1 stemme uagtet man skulle have 2 eller flere børn meldt ind i klubben

Begrundelse fra Flemming Lauenborg
– I dag er ca. 2/3 af klubbens fodboldmedlemmer under 16 år, hvilket betyder, at 2/3 af medlemmerne ikke har en stemmeret i foreningen, men de er tvunget til at følge flertallets beslutning – det er udemokratisk og ikke i tråd med 2024.

– Børn og unge er i dag afgørende for, at klubben har rådighedsretten over vores anlæg, så det forpligter os som bestyrelse at sikre, at fremtiden også har et stort fokus på børn og unge.

– Ligeledes er stemmeretten for forældre afgørende for deres engagement i klubben, og vi har brug for, at vi også iblandt vores yngste medlemmer finder fremtidens ledere, og det gøres kun ved at sikre, at de også har en indflydelse på deres børns forhold i klubben.

– På det senest afholde årsmøde i Fodboldafdelingen deltog fodboldbestyrelsen. Derudover var der følgende fremmødte: Tommy Møller, Ole Petersen, Mads Mazanti og Hans Drachmann.

– Det bekræfter mig i, at vi er nødt til at styrke medlemsdemokratiet så forældre til børn i vores klub kan få en tale og stemmeret, Det er simpelthen umoderne at være bange for at kunne kuppes for at sikre magten i klubben. Er vi ikke parate til at møde medlemmernes kritik eller gode forslag, er vi et forkert sted.

– Forslaget er præsenteret for Fodboldbestyrelsen, som har valgt at støtte forslaget.

Flemming Lauenborg fremlagde sit forslag, hvorefter det blev diskuteret af forsamlingen.

Hans Drachmann sammenfattede Hovedbestyrelsens holdning til forslaget som følger:

– Hovedbestyrelsens forslag støtter ikke forslaget med 5 ud af 6 stemmer. Vi synes, der skal tages initiativer til at involvere forældrene på andre måder. Vi mener, at det, der sker i de sportslige aktiviteter ude i afdelingerne, er det vigtigste.

– Desuden er der forskel på klubber med en eller flere sportsgrene. I en klub med flere sportsgrene kan en stor forældregruppe fra én afdeling majorisere den anden afdeling ud. Vi har truffet en beslutning om, at den ene afdeling ikke majoriserer den anden.”

Flemming Lauenborg fastholdt sit synspunkt. Men det stod under debatten klart, at et klart flertal af de medlemmer, der ytrede sig om emnet, var på linje med det synspunkt, et flertal i Hovedbestyrelsen indtog.

Torben Henriksen konkluderede, at forslaget blev trukket efter debat, men at der arbejdes videre med idéerne om at engagere forældrene i klubben.

Hans Drachmann med Ole Petersen, der har været medlem i 60 år. Foto: Mads Mazanti.

9. Valg

På valg var:

  • Kasserer: Peter Lysdahl var villig til genvalg.

Han blev valgt uden modkandidat.

  • Repræsentant for fodboldafdelingen: Jørgen Ritnagel var villig til genvalg.

Han blev valgt uden modkandidat.

  • Suppleant for fodboldrepræsentant.

Ingen var på valg.

  • Suppleant for tennisrepræsentant.

Nicolai Reffstrup blev genvalgt uden modkandidat.

10. Valg af revisor

Hovedbestyrelsen indstillede genvalg af Time Vision.

Time Vision blev genvalgt.

11. Evt.

Jørgen Jensen foreslog, at der blev opstillet en hjertestarter ved fodboldbanerne. Det var der opbakning til.

Torben Henriksen spurgte til muligheden for at opsætte et toilet ved fodboldbanerne.

Hans Drachmann forklarede, at kommunen i forhandlingerne om renoveringen af anlægget ikke ville gå med til at lægge vand ud til banerne. Derfor var det desværre ikke muligt at imødekomme Torben Henriksens forslag.

Afslutning

Generalforsamlingen blev afsluttet med at råbe det traditionelle 93-hurra.

Topfoto: Johan Neve.
Supplerende fotos af Mads Mazanti Jensen og Klaus B. Johansen.
Referat af Mads Mazanti Jensen.