Vælg en side

Referat af Generalforsamling i B.93 tirsdag 26. april 2022.

 

Der var mødt 28 mennesker op til generalforsamlingen. Her kan du læse referatet. Se også referatet som PDF med underskrifter og den præsentation, der blev vist undervejs.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent referent og stemmetællere
 2. Uddeling af årsnåle
 3. Jubilæumsprisen
 4. Udnævnelse af æresmedlem
 5. Beretning
 6. Regnskab
 7. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.
 8. Forslag
 9. Valg
 10. Valg af revisor
 11. Evt.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

På forslag fra hovedbestyrelsen blev følgende valgt:

Dirigent: Torben Henriksen
Referent: Pernille Marcussen
Stemmetællere: Palle Banks + Cathrine Ørbeck Riis

Derpå mindedes generalforsamlingen de medlemmer, der var afgået ved døden det seneste år:

 • Bent Olsen, 76 år, efter 64 års medlemskab
 • Ole Stig Sørensen, 73 år, efter 64 års medlemskab
 • Gert Troensegaard-Petersen, 66 år, efter 58 års medlemskab.

2. Uddeling af årsnåle

 • 25 år: Peter Jensen, Klaus B. Johansen (til stede), Mikael Sorth Andersen og Frits Ahlstrøm
 • 40 år: Freddie Birtø
 • 50 år: Curt Nielsen, Dennis Høgart
 • 60 år: Eigil Roland, Bent Plambech, Jørgen Ritnagel (til stede), Jes Wilhelmsen og Jens Kolding
 • 75 år: Bjarne Eklund.

Bjarne Eklund, medlem i 75 år. Foto: Klaus B. Johansen.

3. Jubilæumsprisen

Jubilæumsfondens bestyrelse havde valgt at tildele Jubilæumsprisen til Kim Pedersen. Prisen blev på grund af sygdom i bestyrelsen overrakt af formanden. I indstillingen af Kim Pedersen fremgik:

Kim Pedersen, der driver kiosken ude ved kunstgræsbanerne til jubilæumsprisen, har i årevis brugt utroligt megen tid på at skabe et rart og hyggeligt miljø, hvor børn og voksne føler sig velkomne. Trænerne får gratis kaffe, forældrene får en snak og kolde søskende kommer ind og får varmen i kiosken.

Kim håndterer alt dette med overskud og omsorg, inklusiv at hente vand til kaffebrygning, fordi der ikke er en vandpost derude., oprydning på anlægget, maling og reparation af tribunen og kioskvognen, tilkaldelse af glarmester, når der har været indbrud. Kim gør en indsats for alle medlemmerne i klubben, særligt den ofte glemte breddeafdeling.

4. Udnævnelse af æresmedlem

På indstilling fra Hovedbestyrelsen udnævnte generalforsamlingen Jens Kampmann til æresmedlem. Hovedbestyrelsen begrundede indstillingen således:

Jens Kampmann har i flere perioder gennem et langt medlemskab ydet en stor og meget værdifuld indsats for B.93.

Jens Kampmann var formand for klubben fra 1983 til 1986, hvor klubbens 1. hold i fodbold i nogle af årene spillede i den bedste række, og hvor vores tennisspillere fejrede mange triumfer og hentede adskillige Danmarksmesterskaber til klubben.

Jens Kampmann var dengang som formand aktiv i renoveringen af den gamle tennishal ved Østerbro Stadion, som blev sat i stand for 3,5 millioner kr. Et guldæg for klubben, som B.93 senere skulle få stor gavn af.

Godt 20 år senere trådte Jens Kampmann nemlig til igen i en særdeles vigtig rolle, da han blev formand for klubbens halselskab, Østerbros Idrætspark A/S, der stod bag opførelsen af den nye tennishal med fire indendørs baner.

Jens Kampmann var helt afgørende for, at der blev skaffet finansiering og fælles opbakning i klubben bag den løsning, der blev valgt.

Værdien af det arbejde står i dag lysende klart for alle. Hallen har sportsligt været en kæmpegevinst for B.93, og den har også bidraget til en sund økonomi, som gør, at B.93 ikke er sådan at blæse omkuld.

Jens Kampmann har været aktiv tennisspiller i en årrække med fast banetid i tennishallen i weekenden. Jens har været medlem af klubben i 43 år.

Der er siden 1901 udnævnt 24 personer til æresmedlem i B.93. Jens Kampmann vil dermed blive det 25. æresmedlem. Se alle æresmedlemmer i B.93 her.

Jens Kampmann er klubbens 25. æresmedlem. Foto: Klaus B. Johansen.

5. Beretning fra Hans Drachmann

Formand Hans Drachmann aflagde på hovedbestyrelsens vegne følgende beretning:

Udnævnelse af æresmedlem:

Jeg vil gerne gå lige til sagen og starte med et par gode nyheder fra året, der gik:

 • For et par uger siden kvalificerede vores bedste kvinder i tennis sig til den bedste række, elitedivisionen.
 • Det samme gjorde vores bedste mandlige tennisspillere.
 • I fodbold har vores bedste herrehold kvalificeret sig til at spille mellem de bedste 30 klubber i Danmark.
 • Vores bedste kvindehold spiller i øjeblikket med om oprykning til den bedste række, ligaen.
 • Vi er i dag over 3.800 medlemmer i klubben. Det er 300 flere end sidste år, og 600 flere end for to år siden. Vi har aldrig før været så mange. Og vi regner med at blive endnu flere. 4.000 medlemmer er et godt tal at gå efter.
 • I både ungdom og senior arbejdes der seriøst i begge afdelinger – fodbold og tennis – på at gøre det sjovt og udviklende at være aktiv i B.93, hvad enten man spiller, fordi man har ambitioner eller fordi man først og fremmest har ambitioner om at have det sjovt og holde sig i god form.
 • Vi har en sund økonomi og vi har styr på økonomien.
 • Vi bliver hele tiden flere frivillige, og de frivillige er helt uundværlige i en klub som vores.
 • Vi har dygtige ansatte, som der løbende bliver flere af.
 • Vi har et godt samarbejde mellem de to afdelinger, hvilket er en forudsætning for at vi kan optræde som en stærk og samlet klub.
 • Vi har et godt anlæg, hvor der løbende sker forbedringer.

Så kunne vi godt stoppe der, men lad mig lige udbygge lidt uden at trække det i langdrag.

Freddie Birtø modtager nålen for 40 års medlemskab af B.93. Foto: Klaus B. Johansen.

Først klubbens økonomi
Den vil kassereren gennemgå senere, men kort fortalt:

Klubben kom godt ud af 2021 med et overskud på en halv million kr. i runde tal. Det skal ses i forhold til, at vi efterhånden har nået en omsætning på omkring 20 millioner kr. om året.

I år er det fodboldafdelingen, der har et pænt lille overskud, mens tennisafdelingen og Hovedbestyrelsen er i balance.

Hovedbestyrelsens holdning er, at foreningen altid skal have en mindre reserve, noget at stå imod med, hvis der kommer tilbageslag, som vi så med corona eller ubehagelige overraskelser. Foreningen skal ikke opsparingsforening. Men når vi i dag har noget opsparing, er det fordi vi sparer op til at skabe anlægsforbedringer, til gavn for alle.

Som noget nyt fremlægges – efter krav fra revisor – også et budget for 2022. Også det vil kassereren gennemgå. Kun en enkelt bemærkning herfra. Budgettet er udtryk for, at der investeres i både anlæg og forbedring af de sportslige tilbud i begge afdelinger.

I år vil tennisafdelingen således bruge noget af sin opsparing på forbedringer af baner på det gamle anlæg, mens fodboldafdelingen investerer i mere personale for at kunne levere et bedre tilbud til medlemmerne, ikke mindst i børneafdelingen.

Klubben er i en situation, hvor vi har mulighed for at investere, men Hovedbestyrelsen vil holde et skarpt øje med, at pengene stadig skal passe.

Forhandlingerne med kommunen om vores aftaleforhold
Forhandlingerne med kommunen om vores aftaleforhold har uden for enhver konkurrence været den mest alvorlige, den mest tidskrævende, og den mest frustrerende opgave for hovedbestyrelsen i det år, der er gået.

Det er helt afgørende for klubben, at vi har langsigtede aftaler og sikkerhed for, at vi ikke bare kan blive smidt ud med kort varsel. Og det har kommunen svært ved at få til at passe ind i de standardaftaler, som den ønsker at indføre for hele foreningslivet i København.

Derfor er det også en højt prioriteret opgave for klubben, som vi afsætter de ressourcer, der skal til for at håndtere bedst muligt, herunder advokatbistand, hvilket vil fremgå af regnskabet.

Sagen har stået på i 2,5 år, og den er stort set ikke kommet ud af stedet. Vi redegjorde for en del af forløbet sidste år, og jeg skal ikke trætte og gøre forsamlingen ked af det med en masse detaljer. Det er nok, at vi er trætte og kede af det i Hovedbestyrelsen.

Med kort fortalt: Klubben har siden 1918 haft lejekontrakter på vores anlæg, der har givet os en god beskyttelse og sikring af, at vi kan blive på vores anlæg. Til gengæld har vi betalt mere for at være på anlægget end andre foreninger i København.

Foranlediget af Intern Revision ønsker kommunen, at vi skal opsige vores aftaler på både gamle og nye anlæg, og for at gøre det, truer de os med nogle gevaldige huslejeforhøjelser og meget mere.

Vi er ikke uvillige til at se på andre løsninger, men for os er det vigtigste og afgørende, at vi sikrer klubbens eksistens på anlæggene, også ud over 2040, som vores nuværende aftale på Svanemølleanlægget løber til.

Vi har heldigvis en god dialog med politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget og den nye borgmester, der forsikrer, at de ikke er ude på at smide os ud, heller ikke i 2040. Det tror vi sådan set heller ikke, men vi vil gerne have det sikret på papir.

At politikerne ser mere imødekommende på foreningerne end Intern Revision så vi i begyndelsen af marts, da forvaltningen havde fremlagt en indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget om, at de skulle køre en hård linje mod os og to andre foreninger. Blandt andet ved at varsle en husleje forhøjelse på 3,2 millioner kr. om året.

Det afviste politikerne i enighed, og de krævede en mere fleksibel linje fra kommunens side. Så vi skal i gang med nye forhandlinger inden længe.

Det er et voldsomt pres, en sådan sag lægger på en forening som vores – og andre – og det er meget velegnet til at skabe splid og uenighed og skænderier i en forening. Men det har vi heldigvis undgået for alvor. Vi har haft vores diskussioner, men der har været enighed hver eneste gang, når vi har skullet fastlægge en forhandlingslinje. Og mindst lige så vigtigt: Der er ingen skillelinjer mellem fodboldafdelingen og tennisafdelingen her. Det er vores fælles klubs fremtid, det handler om.

Webmaster Klaus B. Johansen får sin nål får 25 års medlemsskab overrakt af Hovedbestyrelsesformand Hans Drachmann. Foto: Christian Lunøe.

Datterselskaberne
Halselskabet – Østerbros Idrætspark A/S – som hallen ligger i, drives med stor sikkerhed af bestyrelsen anført af Torben Henriksen og direktør Klaas Muizelaar.

Hallen bliver vedligeholdt, og økonomien er sund. Der afdrages hvert år 230.000 kr. på gælden, så vi i dag skylder 3,455 mio. mod 5 millioner, da vi optog lånet.

Da hallen blev bygget skete det med tilladelse til ØI fra Københavns Kommune, og da lånet blev optaget, skete det med en aftale, der var underskrevet af Københavns Kommune.

Alligevel har kommunen i vores drøftelser hævdet, at B.93 har foretaget fremleje til ØI uden tilladelse, og forvaltningen har påstået, at halselskabet er et kommercielt foretagende, selv om der kun sker foreningsaktiviteter i hallen.

Det forsøger vi at rede ud, men en mulighed er, at vi lade hallen falde tilbage til foreningen og så i stedet oprette et haludvalg, som står for driften. Det er ikke afgjort. Men I skal vide, at det kan ende med det.

Det vil i givet fald have nogle økonomiske fordele med den nuværende hal, men det vil gøre det dyrere at opføre en udvidelse af hallen.

Igen er det en stor styrke for klubben, at vi har orden i økonomien, så vi ikke kan blæses omkuld.

I B.93 Kontrakt Fodbold Aps – som driver 1. holdene for mænd og kvinder – sker der ganske mange ting.

2021 viste, at selskabet stadig har svært ved at skabe balance i økonomien, men samtidig har vi i løbet af året indgået aftaler med 2 hold investorer, som tegner et lovende billede for fremtiden. I sidste omgang er det en aftale med H5, som ledes af vores gamle medlem Jørgen Hansen og hans sønner.

Begge aftalerne er kommet i stand gennem en helt fantastisk indsats fra Ole Ringheim, der er bestyrelsesmedlem i selskabet, og som har været primus i arbejdet fra klubbens side.

Aftalen vil også komme foreningen til gode på flere måder. Den blev bekræftet og offentliggjort i december, men vi mangler at få papirerne endeligt på plads. Det er en højt prioriteret opgave.

Aftalen med H5 vil gøre det muligt at skabe en bæredygtig drift bag 1. holdet, og det vil være en kæmpegevinst for os alle sammen og en opfyldelse af en drøm for mange af os.

Velkommen til Hansen-familien.

Klubhus og anlæg
Som man kan se, er der for alvor gang i arbejdet med at forbedre fodboldanlægget. Det har vi arbejdet for i de seneste 6-7 år, og vi er nu ved at få nyt græs på den gamle kunst og få anlagt en helt ny kunstgræsbane. Og til næste forår eller sommer skulle vi have fået den bane, som vi udlånte for at muliggøre skøjtehalsbyggeriet tilbage.

Men det skal gøre ondt i nogle måneder, før det bliver godt. Man kan ikke anlægge tre nye baner og samtidig spille på dem, så vi er nødt til at være fleksible, smarte og hensynsfulde i det næste halve års tid.

Til gengæld kommer vi så ud med tre nye kunstgræsbaner af høj kvalitet og 2,5 græsbaner. Det vil, så vidt jeg kan bedømme, være bedre end på noget tidspunkt tidligere, og det vil gøre det muligt for os at give et godt tilbud til børn, unge og ældre på Østerbro, i Nordhavnen, på Nørrebro og i resten af byen.

På tennissiden arbejder vi især med at skabe ekstra banekapacitet om vinteren. Det er jo lidt af en udfordring at gå fra 18 baner i sommerhalvåret til 4 indendørsbaner i vinterhalvåret. Derfor har vi fået omlagt 4 udendørsbaner til helårsbaner, og det er en fornøjelse at se, at der er aktivitet på banerne hele året.

Vi har også i de seneste to et halvt år arbejdet med planer om at udvide tennishallen med en ekstra hal med to tennisbaner og en ny midterbygning. Vi har også fået støtte på 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til at kvalificere projektet og gå i dialog med byggemyndighederne.

Men det viste sig at være tæt på en umulig opgave at få indledt denne dialog. Og i stedet for at gå i dialog med os om halbyggeriet valgte kommunen at rejse en række problemer, som kommunen tilsyneladende ser i vores samlede aftaleforhold om vores anlæg.

Det lyttes til beretningen og argumenterne fra bestyrelsen. Foto: Klaus B. Johansen.

Hjemmeside, facebook og generel information
Vi har en helt fantastisk informationsafdeling i foreningen, som i meget høj grad bygger på frivillige kræfter. Det, der startede som et projekt for 3 personer for 20 år siden, omfatter nu en gruppe bestående af 18 personer, der alle bidrager til information om klubben til omverdenen og til medlemmerne.

Vi har vores hjemmeside, og vi er til stede på alle de sociale medier, også dem, jeg ikke kan navnene på. Jeg tror ikke, der er mange idrætsklubber, der leverer en så omf attende information til medlemmer og omverden, som vi gør i B.93. Tak til alle, der bidrager til det.

Med mange informationer, kan det jo så også blive vanskeligere at finde rundt i dem, og ambitionerne i kommunikationsafdelingen er store. Derfor arbejdes der på en forbedring og et redesign, som skal gøres hjemmesiden mere overskuelig og ensartet på tværs af afdelinger. Projektet er godkendt i Hovedbestyrelsen, og arbejdet er i gang, men det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Måske vi kan fejre indvielsen på næste års generalforsamling.

Det næste år
Jeg vil gerne ligesom sidste år slutte med at opsummere de vigtigste opgaver i det kommende åpr. Desværre er nogle af dem de samme, som da vi holdt generalforsamling i august:

 • Vi skal have afsluttet forhandlinger med kommunen om vores anlæg fornuftigt.
 • Vi vil følge færdiggørelsen af fodboldbanerne, og vi vil selv bidrage med hegn og lille tribune.
 • Vi vil arbejde videre med planerne om at udvide hallen.
 • Vi skal have omlagt tennisbaner på det gamle anlæg.
 • Vi skal flytte styrketræningen til 2. sal og nyindrette stueetagen.
 • Vi skal have færdiggjort aftalen med H5 i kontraktfodboldselskabet.
 • Vi skal have en ny hjemmeside.
 • Vi skal have fuld gang i den ude på tennis- og fodboldbanerne og på Østerbro Stadion.
 • Og så skal vi have genskabt klublivet, som stadig lider under de vanskelige adgangsveje til klubhuset og coronanedlukningen. Hvis man ikke mødes ved siden af aktiviteten på banerne, så er det ikke længere en forening.

Og det vil vi være. Så kom og vær med.

Til sidst tak til de mange frivillige og ansatte, som hver dag gør en stor indsats for den gamle klub.

Tak for ordet.

Menuen var tilpasset aftenen. Foto: Klaus B. Johansen.

Kommentarer fra salen
Bjarne Eklund spurgte, om Medlemsbladet skulle fortsætte, da han mente, det var meget vigtigt for klubben, og man kunne evt. forhøje betalingen for at få tilsendt medlemsbladet. Formanden svarede, at Hovedbestyrelsen er helt enig og ønsker at medlemsbladet skal fortsætte, og der er ingen planer om at ændre på det.

Jørgen Jensen spurgte, om hovedbestyrelsen er i dialog med kommunen om parkeringspladserne foran klubhuset. Det er Hovedbestyrelsen ikke i øjeblikket, men man er orienteret om, at der ligger planer om ændringer på grund af skybrudssikring. Hvad status er, vides ikke i øjeblikket.

Freddie Birtø gjorde opmærksom på, at aftalen om Svanemølleanlægget indeholdet planer om parkering, som man måske kunne finde frem igen.

Valdemar Jensen opfordrede til, at medlemmerne parkerer bedre og mere hensynsfuldt.

Christian Lunøe oplyste, at på det gamle anlæg skal gummibanen omlægges til helårsgrus og centercourt skal nyanlægges.

6. Regnskab

Regnskabet for 2021 og budget for 2022 blev uddelt og gennemgået af kassereren.

Derefter klappede forsamlingen.

7. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer

Hovedbestyrelsen foreslog blandt andet efter forslag fra medlemmer:

– at kontingentet for passive forhøjes fra 550 kr/år til 750 kr/år.

– til gengæld vil man få noget for det passive medlemskab i form af sæsonkort til 1. holdets kampe på Østerbro Stadion + 2 kuponer til dagens ret hos Giacomo. De passive skal selv afhente.

Det er sket på baggrund af gode forslag fra medlemmer.

Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.

8. Forslag

Ingen.

9. Valg

På valg var:

Kasserer. Peter Lysdahl blev genvalgt.
Fodboldafdelingens repræsentant. Jørgen Ritnagel blev genvalgt.
Suppleant fodbold. David Kendal blev genvalgt.
Suppleant tennis. Nicolaj Reffstrup blev genvalgt.

10. Valg af revisor

Hovedbestyrelsen indstillede genvalg af Time Vision. Det blev vedtaget..

11. Evt.

Der blev fremsat ønsker om mere liv og championsleague fodbold i cafeen. Der er fodbold på skærmene, og hovedbestyrelsen arbejder med sagen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.30 med, at Jørgen Ritnagel anførte afråbningen af det traditionelle B.93-hurra.

Referent: Pernille Marcussen
Dirigent: Torben Henriksen
Fotos: Klaus B. Johansen og Christian Lunøe.