Klik billedet
20080429 Referat af generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Referat af ordinær generalforsamling i B.93.
Tirsdag den 29. april 2008 klokken 19.30 i klubhuset, ved Sporsløjfen 10, 2100 Ø.

Antal deltagere: 129.


1. Valg af dirigent

Torben Henriksen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Formanden Johnny W. Hansen bad generalforsamlingen mindes de medlemmer, der er døde i det forgangne år med et minuts stilhed: Erik Johannes Sørensen og Erik Dennung.


2. Jubilæer og prisuddelinger

25 års nålen

Antonio Eca
Bent Mortensen
Michael Mathiassen
Cathrine Ørbeck Riis

40 års nålen
Kim Svensson
Erling Bøje
Lis Lindholm
Peter Vang
Poul Davidsen

50 års nålen
Erik Baagøe
Bernhard Deneke
Finn Ludo Jensen
Ole Stig Sørensen
Torben Andersen

60 års nålen
Kai Ove Müller
John Rønnow

80 års nålen
Erik Brenting

Årets B.93er: Frank Nielsen
Årets Leder: Henrik Lindholm


3. Hovedbestyrelsens beretning

Formanden aflagde hovedbestyrelsens beretning, der findes i kopi på klubbens kontor. Formandens beretning blev godkendt med akklamation.


4. Aflæggelse af revideret regnskab

Kassereren aflagde klubbens regnskab, der viste et pænt overskud for fjerde år i træk.
Regnskabet blev godkendt.


5. Salg af den gamle tennishal

Formanden redegjorde for salget af den gamle tennishal og forløbet siden den ekstraordinære generalforsamling i november 2006. Formandens konklusion var, at hovedbestyrelsen havde levet fuldt op til generalforsamlingens beslutning og havde fået indføjet nogle forbedringer i forhold til det aftalegrundlag, der lå dengang.

Der udspandt sig derefter en debat, hvor hovedsynspunkterne kan opsummeres således:

Den nyvalgte tennisformand og HB-medlem Ole Chr. Rasmussen rettede en kritik mod hovedbestyrelsen for at have indgået en aftale med Sparta, der var for dårlig med hensyn til blandt andet pris og brugsret, og for at have haft for dårlig dialog med tennisafdelingen i forløbet siden generalforsamlingen i 2006. Synspunktet blev støttet af tennisbestyrelsesmedlemmerne Louisa Panteleoni og Flemming Jensen, de ansatte tennistrænere Ernst Ecks og Ole Nørgaard og tre-fire andre medlemmer af tennisafdelingen.

Formanden og hovedbestyrelsen svarede, at aftalegrundlaget blev godkendt enstemmigt på generalforsamlingen i november 2006, at der i forhold til det er sket forbedringer for så vidt angår brugsretten til gamle hal, der bevares indtil ny hal med to baner står klar på nyt anlæg, bevaring af trægulv, og at alle beslutninger i hovedbestyrelsen er truffet enstemmigt og i fuld enighed med den hidtidige tennisformand og tennisafdelingens repræsentant i hovedbestyrelsen.

Efter en lang debat gik forsamlingen over til næste punkt.


6. Projekt for opførelse af ny tennishal

Formanden for halselskabet Østerbros Idrætspark A/S, Jens Kampmann, orienterede om arbejdet med at opføre den nye hal. Derpå gennemgik tennisformand Ole Chr. Rasmussen projektet mere detaljeret på tegningerne.


7. Indkomne forslag

Tennisbestyrelsen havde fremsat forslag om at gøre Ernst Ecks til æresmedlem. Formanden forklarede, at der er tradition for, at ansatte ikke udnævnes til æresmedlemmer. Og at det formelt er Hovedbestyrelsen, der skal fremlægge forslag, og hovedbestyrelsen har ikke været inde over. Dirigenten konkluderede, at forslaget vil blive henvist til hovedbestyrelsens behandling.

Dina Garcia og Ernst Ecks havde stillet forslag om, at opfordre HB til at nedsætte et udvalg, der skal se på en revision af vedtægterne. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget uden afstemning.


8. Valg

Kasserer: Hans Bay genvalgt.
Fodboldrepræsentant: Hans Drachmann genvalgt.
Suppleant for fodbold: Torben Klarskov Andersen genvalgt.
Suppleant for tennis: Flemming Jensen genvalgt.
Valg af revisor: Andersen og Appel genvalgt.


9. Eventuelt

Ole Nørgaard mente, at den økonomiske fordeling mellem afdelingerne var skæv, idet de betaler lige meget til anlægget ved Svanemøllen, og han opfordrede til, at tennisafdelingen fik et trænerrum på Svanemølleanlægget.

Et medlem af tennisafdelingen opfordrede til, at der blev informeret om halbyggeriet på hjemmesiden. HB-medlem Hans Drachmann, der er formand for hjemmesideudvalget, gjorde opmærksom på, at der for cirka et halvt år siden er oprettet en særlig afdeling på hjemmesiden under navnet B.93 Hallen, hvor der foreligger udførlig og løbende opdateret information om halbyggeriet. Der er også løbende udsendt informationsbreve om halprojektet. Formanden takkede for god ro og orden og bad klubbens tidligere anfører Ole P. om traditionen tro at bede generalforsamlingens deltagere om at råbe det velkendte '93-hurra.


Referent: Hans Drachmann
Dirigent: Torben Henriksen                                     

 

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 9298
Senest opdateret: 22 september 2016