Klik billedet
Referat af ekstraordinær generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Her følger referatet af den ekstraordinære generalforsamling 6. august 2013.


Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
Torben Henriksen blev valgt til dirigent, Torben Klarskov blev valgt til referent. Palle ”Banks” Jørgensen og Jon Bremerskov til stemmetællere.

Dirigenten indledte med at henvise til vedtægternes § 16, hvoraf det fremgår at mindst 5 % af klubbens stemmeberettigede skulle være til stede for at kunne vedtage en ændring af klubbens love. Da det ikke var tilfældet, måtte han konstatere, at forsamlingen ikke kunne vedtage hovedbestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3 3. afsnit endeligt men, at der, hvis ¾ af de stemmeberettigede stemte for forslaget, skulle indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget så ville kunne vedtages med tre fjerdedeles flertal, uanset antallet af fremmødte.

2. Forslag til ændring af vedtægternes § 3 3. afsnit med henblik på at muliggøre salg af anparter i B.93 Kontraktfodbold Aps
Hovedbestyrelsen havde fremsat forslag om ændringer af vedtægterne, således at § 3, 3. afsnit, der lyder:

"Klubben skal til enhver tid have den bestemmende indflydelse i dette selskab."

ændres til:

"Klubben skal til enhver tid have minimum 20 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab."

Formand Johnny Wetterstein Hansen begrundede forslaget, og henviste til det materiale, der var fremlagt på klubbens kontor om salgsaftale og samarbejdsaftale. Siden skulle der endeligt udfærdiges en anpartshaveroverenskomst.

Forslaget blev debatteret, der blev stillet spørgsmål fra medlemmerne og givet svar fra hovedbestyrelsen samt Jørgen Wenshøj og Michele Guarini gennem en to timers lang debat.

Hans Christian Boserup opfordrede til at man lod Hovedbestyrelsen fuldende forhandlingerne og færdiggøre papirerne endeligt, såfremt forsamlingen med ¾ flertal tilkendegav, at man var enige heri. Der ville dermed være mulighed for at tage endeligt stilling på efterfølgende generalforsamling.

Hovedbestyrelsens formand Johnny Wetterstein Hansen kunne tilslutte sig dette og gav tilsagn om, at papirerne i endelig udgave ville forelægge inden den følgende generalforsamling.

På den baggrund satte dirigenten hovedbestyrelsens forslag til afstemning Kl. 21.30.

Der var i alt mødt 48 stemmeberettigede op til mødet. 41 stemte ja til forslaget, mens 7 stemte nej.

Dirigenten konstaterede, at der dermed var de krævede tre fjerdedeles flertal for forslaget, som dermed kan behandles på ny på en generalforsamling.

Hovedbestyrelsen arbejder derfor videre med projektet og indkalder i nær fremtid til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige beslutning vil blive taget.

3: Eventuelt
Formanden takkede dirigenten, Torben Henriksen for myndig ledelse af generalforsamlingen, og Jørgen Ritnagel stod i spidsen for det traditionelle B.93 Hurra.
Mødet sluttede kl. 21.45.

Referent: Torben Klarskov.

 

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 2463
Senest opdateret: 22 september 2016