Klik billedet
Referat af generalforsamlingen 12. april 2011 Udskriv Email
Untitled document

Allerød, den 13. april 2011.Dagsorden

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.    Jubilæer og prisuddelinger m.m..

3.    Hovedbestyrelsens beretning.

4.    Aflæggelse af revideret regnskab.

5.    Indkomne forslag.
(Forslag til generalforsamlingen skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag indleveres på klubbens kontor). Se indkomne forslag.

6.    Valg:

- Formand (Johnny Wetterstein genopstiller).
- Tennisrepræsentant (Klaus Klinge genopstiller).
- Fodboldrepræsentant (Hans Drachmann er indtrådt i hovedbestyrelsen som fodboldformand. Hovedbestyrelsen opstiller Jørgen Ritnagel som fodboldrepræsentant)
- Suppleant for fodbold (Torben Klarskov opstiller. Er i øjeblikket indtrådt som fodboldrepræsentant).
- Suppleant for tennis   
- Valg af revisor. Per Appel (Kallermann Revision).

7.    Eventuelt.


Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 12. april 2011

Ad 1) Torben Henriksen blev valgt til dirigent. Torben Klarskov blev valgt til referent og Palle Banks, Henrik Dreiager og Klaas Muizelaar til stemmetællere.

Mødet indledtes med et minuts stilhed til ære for klubbens afdøde medlemmer, Poul Andersen og Jørgen Jacobsen.


Ad 2) Jubilæer og prisuddelinger.

25 års nål: Jacob Scharff (ikke til stede).

40 års nåle: Ivar Blegvad (ikke til stede), Jens Agerbak, (til stede)  Jens og Jette Helsted, Kjeld Kjærsgaard, Birgitte Kobbernagel Jensen (ikke til stede, men en deltager ville videregive) John Bredal (ikke til stede, men en deltager afleverer), Sven Aage Bruun (ikke til stede).

50 års nåle: Jens Kolding (ikke til stede) Bent Plambeck, Jørgen Ritnagel, Eigil Roland Petersen (ikke til stede), Jes Wilhelmsen (ikke til stede).

Årets B.93'er: Max Buus, der takkede for udmærkelsen.

Årets leder: Torben Henriksen, der ligeledes takkede.

Nyt æresmedlem: I. C. Gandil (posthumt).

Fortjenstnålen: Kaj Sode-Petersen, der netop havde fået at vide, at han da umuligt kunne spille så ringe tennis, når han havde spillet i 60 år.

Ad 3) Hovedbestyrelsens beretning. Blev fremlagt af formanden Johnny Wetterstein.

Kommentarer til beretningen: Ole Christian Rasmussen mente, at beretningen ikke var fra hovedbestyrelsen, da den ikke havde været behandlet på et HB-møde. Havde kommentarer til hvad boldspil dækkede over i forbindelse med multihallens opførelse. En hel række bemærkninger om etablering af 36 parkeringspladser, der medførte en større debat primært blandt hovedbestyrelsens medlemmer og med få kommentarer fra salen (herunder fra Ole Nørgaard tennistræner, Klaas Muizelaar, Jørgen Norsker og også fra dirigenten i egenskab af hans medlemskab af ØI). 

Beretningen blev sendt til afstemning. 41 stemte for og 8 stemte imod.

Ad 4) Regnskab. Blev fremlagt af kasserer Hans Bay ved hjælp af slides og omdelt materiale – her vedhæftet som bilag 2.

Kommentarer til regnskabet. Klaus Klinge gjorde opmærksom på, at regnskabet ikke havde været behandlet på et HB møde. 

Ad 5) Indkomne forslag

Det af Max Buus stillede forslag om et nyt og mere brugbart ordensreglement vil blive taget op og udarbejdet på et kommende HB- møde.

Det af Klaas Muizelaar stillede forslag om en reservefond på 500.000 kr. i hver afdeling mødte forståelse, selv om forslaget var indkommet for sent ifølge dirigentens oplysning. HB vil overveje forlaget, og det vil også blive videregivet til fodboldbestyrelsen og tennisbestyrelsen.

Forslag 2 – et forslag, der ligger i forlængelse af medieringsudvalgets arbejde for et bedre samarbejde i hovedbestyrelsen, blev på forslagsstillernes vegne fremlagt af formand Johnny Wetterstein – det gengives her i den af forsamlingen vedtagne ordlyd.


Forslag til beslutning på generalforsamling

Generalforsamlingen opfordrer hovedbestyrelsen at arbejde for en fortsat positiv udvikling i klubben på følgende grundlag:

1. Hovedbestyrelse og repræsentantskab skal sikre, at der er konsensus om fremtidige strategiske beslutninger for klubben.

2. Hovedbestyrelse og repræsentantskab arbejder efter den vedtagne økonomiske fordelingsnøgle, som bygger på ligeværdig betaling til klubbens fælles administration og husleje og betaling for faciliteter i forhold til brugsretten til faciliteterne. 

3. Brugsretten til klubbens faciliteter er fordelt således:

Tennisafdelingen har brugsretten til:

 • udendørs tennisbaner på det nye og det gamle anlæg
 • hal med indendørs tennisbaner i henhold til lejekontrakt mellem halselskabet og B.93
 • kontorvillaen på det gamle anlæg ved P.H. Lings Alle.
   

Fodboldafdelingen har brugsret til:

 • fodboldbanerne på Svanemølleanlægget
 • kælderen, 1. sal og 2. sal i klubhuset ved Svanemøllen
 • loungen på Østerbro Stadion.


Der er fælles brugsret til:

 • lokalerne i stueetagen i klubhuset ved Svanemølleanlægget, som bruges til kontor, mødelokaler, motionsrum, kulturudvalg og restauration
 • terrassen foran klubhuset
 • arealet nord for tennishallen.


4. Hovedbestyrelsen arbejder ud fra følgende aftaler og beslutninger vedr. opførelse af en multihal:

 • Opførelsen af multihallen indgår i lejekontrakten for Svanemølleanlægget mellem B.93 og Københavns Kommune
 • Generalforsamlingens enstemmige beslutning  16. november 2006 om at bemyndige Hovedbestyrelsen til at opføre en hal til boldspil
 • Den fælles beslutning 2.6.2008 på møde mellem hovedbestyrelsen og bestyrelsen i Østerbros Idrætspark om at placere multihallen på arealet nord for tennishallen i henhold til vedtaget tegning
   

5. Hovedbestyrelsen skal forsøge at få en aftale med Københavns Kommune om at få et areal på den ubenyttede del af Østre Gasværk til placering af multihallen, som i så fald skal anvendes til fodbold, håndbold og bordtennis som beskrevet i udviklingsplanen fra Sport 2100.

For at fremme denne mulighed etablerer B.93 et nyt datterselskab – et anpartsselskab.

6. Mulighederne for et praktisk samarbejde med skøjteklubberne Skøjteklub København og KSF undersøges med henblik på at fremme muligheden for at få et areal til opførelse af multihal på Gasværksgrunden.

7. Såfremt B.93 således får mulighed for at opføre multihallen på Gasværksgrunden, skal arealet nord for tennishallen kunne bruges til tennisrelaterede sportsfaciliteter samt opførelse af pavillon til fysisk træning.

8. Såfremt forsøget på at få tilstillet et areal på gasværksgrunden til opførelse af en multihal ikke er lykkedes inden 31.12.2013, arbejder hovedbestyrelsen efter de trufne beslutninger og aftaler om opførelse af multihal nord for tennishallen. Fristen kan forlænges, såfremt der er enighed i hovedbestyrelsen.

9. Fodboldafdelingen og tennisafdelingen har fuld frihed til at tilrettelægge de sportslige aktiviteter inden for rammerne af den fælles klub. 
Ingen aktiviteter må kunne forøve skade på klubbens anlæg (indsat af referenten, jf. Klaas Muizelaars forslag).


10. Parkeringspladser og friarealer, som kommunen har påbudt Østerbros Idrætspark A/S at anlægge, etableres hurtigst muligt og billigst muligt af det nuværende ØI A/S inden for den overordnede plan, der er vedtaget og godkendt af Københavns Kommune.

11. De to afdelinger frafalder historiske krav mod hinanden.

12. Arbejdet evalueres i februar 2012 med deltagelse af repræsentanter fra DBU og Dansk tennis Forbund.


Begrundelse:

B.93 har brug for, at konflikten mellem afdelingerne i klubben bilægges. Denne beslutning sikrer, at ingen af afdelingerne kan nedstemmes i vigtige strategiske beslutninger, og den beskriver samtidig de konkrete mål, som klubben ønsker at arbejde hen imod til fordel for både fodboldafdelingen, tennisafdelingen og idrætten på Østerbro.

Bag forslaget står en kreds af medlemmer fra både fodboldafdelingen og tennisafdelingen, som ønsker en konstruktiv udvikling til gavn for B.93.


Forslagsstillere:

Jørgen Norsker
Henrik Lindholm
Jens Helsted
Kaj Sode-Pedersen
Bo Eklund
Jørgen Wenshøj
Poul Christensen
Johnny Wetterstein Hansen
Hans Drachmann
Nicolai Bo Hjeds
Bjarne Eklund
Steen Biilmann

Ole Christian Rasmussen foreslog, at punkt 1 og 2 indgik i de kommende vedtægter. Klaes Muizelaar foreslog, at spørgsmålet blev taget op i medieringsudvalget.

Klaas Muizelaar foreslog, at der blev indskrevet, at ingen aktiviteter må kunne forøve skade på klubbens anlæg (referenten har tilladt sig at indskrive det i punkt 9).

Ad 6) Valg:

Formand: Johnny Wetterstein genvalgt
Tennisrepræsentant: Klaus Klinge genvalgt
Fodboldrepræsentant: Jørgen Ritnagel valgt
Suppleant for fodbold: Torben Klarskov genvalgt
Suppleant for tennis: Klaas Muizelaar valgt
Valg af revisor: Per Appel (Kallermann revision) genvalgt.

Ad 7) Eventuelt. 

Jørgen Norsker spurgte, om tennis om sommeren fortsat kunne klæde om på Slottet. Ole Christian Rasmussen ønskede, at tennis også om sommeren kunne klæde om i hallen, men skulle det give problemer måtte man leje sig ind i lokaler på Slottet. Johnny Wetterstein mente nok, at det var muligt for tennis at klæde om på Slottet.

Søren Rasmussen opfordrede til en saglig dialog i hovedbestyrelsen til gavn for klubben B.93.

Johnny Wetterstein takkede dirigenten og overakte ham en gave. 

Et af klubbens æresmedlemmer, Jørgen Norsker, sluttede generalforsamlingen af kl. ca. 22.00 med at udbringe et rigtigt B.93 hurra. (Læs hvordan B.93 hurra'et opstod i 1893, webred.).


Referent: Torben Klarskov 
Ændringer indskrevet den 27. april 2011

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 4889
Senest opdateret: 22 september 2016