Klik billedet
Referat af ordinær generalforsamling 20-4-2010 PDF Udskriv Email
Untitled document


Afholdt på Svanemølleanlægget, Restauranten, 20. april 20101. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Torben Henriksen
Referent: Torben Klarskov
Stemmetællere: Palle ”Banks” Jørgensen og Jens Agerbak


2. Jubilæer og prisuddelinger

Inden uddelingen mindedes forsamlingen årets døde: Knud Petersen, Mogens Tarp og Peter Vang med et minuts stilhed.

Formanden uddelte 25 års nåle til: Henritte Dannebro Andersen, Stefan Due Jensen, Peter Jensen og Jørgen Skydsgaard.
40 års nålen til: Frederik Bush Pedersen, Michael W. Christensen, Peter Schnoor.
50 års nålen til: Brian Carlsen, Birger Ralf Jørgensen, Max Buus, Knud Dalgaard.

Fodboldformanden uddelte pokalen til Årets 93'er (B.93 Fodbold):  Kaj Boll Christensen.

Formanden uddelte pokalen til Årets Leder (hele klubben):  Klaes Muizelaar.

Fortjenstnålen til: Erling Bøje Pedersen.

Hovedbestyrelsen udnævnte to nye æresmedlemmer: Palle ”Banks” Jørgensen og Freddie Birtø.


3. Hovedbestyrelsens beretning

Formanden Johnny Wetterstein aflagde beretning. Forefindes på kontoret. Efter debat og spørgsmål blev beretningen taget til efterretning.


4. Aflæggelse af revideret regnskab ved kasserer Hans Bay

Efter spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt.


5. Vedtagelse af budget 2010: Ved kasserer Hans Bay

Hans Bay – normalt vedtages budgettet i december måned på repræsentantskabsmødet, men det havde ikke været muligt i år – derfor skulle budgettet vedtages på generalforsamlingen.

Budgettet blev af forsamlingen godkendt.


6. Indkomne forslag

Forslag vedr. det fremtidige arbejde i klubben

Tennisformand Ole Christian Rasmussen meddelte, at tennisbestyrelsen havde trukket det oprindeligt indsendte forslag, idet der var opnået enighed om kompromisforslag.

Formand Johnny Wetterstein fremlagde ændringsforslag til hovedbestyrelsens oprindelige forslag. Ændringsforslaget var et kompromisforslag, som hele hovedbestyrelsen stod bag.

Hovedbestyrelsens nye forslag

"Grundlag for proces i B93

Generalforsamlingen træffer beslutning om nedsættelse af et udvalg, der skal gennemføre en proces for at drøfte de problemstillinger, som afdelingerne igennem en periode har oplevet i samarbejdet afdelingerne i mellem og med hovedbestyrelsen.
Herunder drøfter udvalget økonomiske og juridiske problemstillinger m.v.
Udvalget udarbejder forslag til fremtidssikrede løsninger, herunder også eventuelle nødvendige ændringer af vedtægterne, samarbejdsaftaler m.v.

Udvalget sammensættes af 2 medlemmer af fodboldafdelingen og 2 medlemmer af tennisafdelingen.
Derudover deltager en repræsentant for Dansk Boldspil Union og Dansk Tennis Forbund i udvalget.

Udvalgets arbejde ledes af en uvildig proceskonsulent, der udpeges af Dansk Tennis Forbund og Dansk Boldspil Union i fællesskab.
Udvalgets arbejde afsluttes senest 15. oktober 2010."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag om brugen af hjemmesiden www.b93.dk fra webmaster Klaus B. Johansen

Generalforsamlingen vedtager hermed følgende retningslinjer for klubbens hjemmeside www.b93.dk:

1. Hjemmesiden er klubbens ansigt udadtil og skal anvendes til at informere omverdenen og medlemmerne om aktiviteterne i B.93.
2. Hjemmesiden må ikke anvendes til at fremsætte beskyldninger eller kritik af enkeltpersoner eller klubbens ledelse.
3. Der skal holdes en god og sober tone på hjemmesiden, som er forenelig med de positive værdier, der kendetegner B.93 og altid har kendetegnet klubben.

Forslaget blev efter debat vedtaget med 160 stemmer for og 42 imod.


7. Valg

Kasserer Hans Bay – genvalgt
Fodboldrepræsentant: Hans Drachmann – genvalgt
Suppleant for fodbold: Torben Klarskov – genvalgt
Suppleant for Tennis: Flemming Jensen – genvalgt
Valg af revisor: Peer Appel, Kallermann Revision – genvalgt


8. Eventuelt

Max Buus ønskede at få at vide, hvordan de menige medlemmer kunne få indflydelse på klubbens nye vedtægter. Johnny Wetterstein foreslog at de enkelte afdelinger nu satte en proces i gang – gerne via hjemmesiden. Opfordrede til afholdelse af informationsmøder, hvor spørgsmålet tages op.

Jørgen Jensen opfordrede til at klubben anskaffede sig hjertestartere og uddannede folk til at bruge dem. Johnny Wetterstein: mente at det var en god ide med hjertestartere.

Eva fra B.93 Tennis ville vide om adgangen til banerne på det gamle anlæg. Ole Christian Rasmussen fortalte at præsten ved Skt. Jacobs kirken havde haft store problemer når FCK og Brøndby spillede – debatten havde kørt i fem år – nu havde pastoratet besluttet at mure indgangen til – det havde klubben desværre ingen indflydelse på.  Tilskuerpladserne var revet ned ved en fejl – De ville blive sat op igen.

Knud Dalgaard: Ønskede at klubben igen fik et medlemsblad, hvor både fodbold og tennis var med.

Jørgen Ritnagel sluttede generalforsamlingen med at lede det traditionelle B.93 Hurra.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.50.

Referent: Torben Klarskov

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 5150
Senest opdateret: 22 september 2016