Klik billedet
Opfordring til dialog og samarbejde Udskriv Email
Untitled document

23. marts 2010
Information fra Hovedbestyrelsen.
Redegørelse fra informationsmødet i klubben.

 

Hovedbestyrelsen i B.93 afholdt tirsdag den 16. marts informationsmøde i klubhuset. Formålet var at give svar på de mange spørgsmål og kritikpunkter, som tennisbestyrelsen har rejst, og som tennisbestyrelsen har efterlyst svar på. Desværre bad tennisbestyrelsen tennismedlemmerne om at boykotte informationsmødet, hvorfor der kun deltog få tennismedlemmer på det ellers velbesøgte møde.

Hovedbestyrelsen finder det ærgerligt, at tennisbestyrelsen på den måde forhindrer medlemmerne i at få sagen belyst fra alle sider og blokerer for en fornuftig dialog. Hovedbestyrelsens redegørelse til informationsmødet kan derfor læses her nedenfor.

Læs samtidig formandens opfordring til dialog og samarbejde i Østerbro Avis den 17. marts her.

----------------

 

Redegørelse fra Hovedbestyrelsen

...til informationsmødet i B.93 klubhus den 16. marts 2010

Baggrund:

Tennisbestyrelsen i B.93 har i en mail under overskriften "Manglende samarbejde i HB", der er sendt til B.93's hovedbestyrelse, Københavns Kommune, til Østerbros Avis og lagt på klubbens officielle hjemmeside www.b93.dk rejst kritik af hovedbestyrelsen på en række punkter.

 

Hovedbestyrelsen indgår gerne i en debat med medlemmerne om udviklingen i klubben, bestyrelsernes arbejde og om de mål, der er sat og de resultater, der er nået.

 

Denne debat bør foregå på et oplyst grundlag og på basis af en korrekt gengivelse af de faktiske forhold. Derfor følger her en redegørelse, der gennemgår de rejste kritikpunkter:

Resultater fra de seneste seks år:

 

-- Klubben har seks år i træk aflagt regnskaber med solide overskud.

 

-- Der er skabt en opsparing i både fodbold- og tennisafdelingen. Per 31.12.2009 300.000 i fodboldafdelingen og 539.000 i tennisafdelingen.

 

-- Der er – efter ønske og på forslag fra tennisafdelingen – i 2009 indført en ny og minutiøst udregnet fordelingsnøgle for økonomien, således at udgifter til administration og klubhus med mere fordeles efter brug, lige som det kommunale tilskud fordeles præcist efter medlems- og aktivitetstal.

 

-- Der er opbygget en velfungerende og meget informativ hjemmeside, og en ny udgave i nyt forbedret design og med flere faciliteter er på vej.

 

-- Der er indført internetbaseret tennisonline-bookingsystem, som har været en stor fordel for tennismedlemmerne.

 

-- Der er indført nyt medlems- og økonomistyringssystem. Af hensyn til tennisafdelingens ønske om at koble banebooking med medlemskartoteket, har klubben efter ønske fra tennis valgt at indkøbe systemet Globus.

 

-- Vi har med Henrik Dreiager og Palle Banks Jørgensen sikret en topprofessionel bog- og regnskabsføring og dermed sikret forudsætningerne for en solid økonomistyring. (I 2004 var bogføringen slet ikke til stede i klubben)

 

-- Vi har afsat penge – mindre beløb – på budgettet til to driftspersoner, som hjælper med at holde anlægget – både tennis og klubhus – i god stand og sikrer, at medlemssystemet fungerer. (Jesper Narud og Klaas Muizelaar)

 

-- Vi har solgt den gamle tennishal til Sparta og bygget en ny til 24 millioner kroner med dobbelt så mange baner og et flot midterhus, og det er baseret på en bundsolid økonomi med kun 4 millioner i fremmedfinansiering.

 

-- Vi har fået anlagt stor udvidet kunstgræsbane og en minimultibane uden for klubhuset, som bliver flittigt brugt.

 

-- Vi har fået renoveret vinduerne i klubhuset og malet og sat i stand, så klubhuset i dag fremstår flot og indbydende.

 

-- Vi har i de senere oplevet en massiv medlemsfremgang, så vi nu har cirka 1.200 medlemmer i tennis og 1.350 medlemmer i fodbold samt næsten 200 passive, alt i alt mere end 2.700 medlemmer, hvilket vist er det største antal nogen sinde og langt over de målsætninger, vi har sat.

 

-- Vi har stiftet to datterselskaber – B.93 Kontraktfodbold Aps og Østerbros Idrætspark A/S. Begge med kompetente bestyrelser, der arbejder til gavn for klubben og medlemmerne.

 

-- Og senest er tennis rykket tilbage i eliterækken og ser ud til at stå over for en stor fremtid.

 

 

Svar på kritikpunkter

 

Her gennemgås punkt for punkt de kritikpunkter, der er rejst i mailen til hovedbestyrelsen, som også er sendt til Københavns Kommune, Østerbro Avis og lagt på klubbens hjemmeside:

 

1. Dårligt samarbejde:

 

Tennisbestyrelsen kritiserer "det dårlige samarbejde i Hovedbestyrelsen, der på groveste vis gennemtrumfer beslutninger hen over hovedet på tennisafdelingen". Det dårlige samarbejde har ifølge tennisbestyrelsen "eksisteret gennem mange år" men er "på det sidste er situationen blevet yderligere tilspidset".

 

Hovedbestyrelsens svar:

 

Det er ikke rigtigt, at samarbejdet har været dårligt igennem mange år. Fra 2005 og indtil foråret 2008 var der et fornuftigt samarbejde i klubbens hovedbestyrelse og mellem klubbens repræsentanter for fodboldafdelingen og tennisafdelingen.

 

Det lykkedes således i denne periode i fuld enighed at få gennemført en række meget markante forbedringer i klubben både organisatorisk, økonomisk og anlægsmæssigt.

 

Blandt de mest markante beslutninger var:

 

1. Salget af den gamle tennishal til Sparta. Aftalen blev forhandlet og indgået i fuld enighed i hovedbestyrelsen med tennisrepræsentanterne som dem, der forhandlede selve prisen. Ønsket om at sælge hallen kom fra daværende tennisformand efter en samtale med Spartas formand i efteråret 2006.

 

Hovedbestyrelsen og senere generalforsamlingen vedtog i fuld enighed – på generalforsamlingen med 80 stemmer for og 0 imod - at sælge den gamle hal og opføre en ny hal med fire tennisbaner og derefter en separat hal til boldspil. Alt provenu fra salget af den gamle hal skulle bruges til opførelse af den nye tennishal.

 

2. Ny hal. Hovedbestyrelsen vedtog i fuld enighed sammen med bestyrelsen i halselskabet Østerbros Idrætspark placering og udformning af den nye tennishal og placering og udformning af den kommende separate hal til boldspil – multihallen – på området lige nord for den nye tennishal.

 

3. Styrket organisation. Hovedbestyrelsen vedtog også i begyndelsen af 2008 i fuld enighed en organisationsplan med ansættelse af fælles daglig leder og tilknytning af driftspersoner til at forbedre den daglige service for medlemmerne og skabe en god udvikling.

 

I marts 2008 blev der så valgt en ny tennisbestyrelse og en ny tennisformand. Det ændrede samarbejdet i klubben markant. Den nye tennisbestyrelse har generelt haft den holdning, at den ikke respekterede tidligere indgåede beslutninger og aftaler, hvilket både har skabt store problemer internt men også i forhold til klubbens samarbejdspartnere.

 

Eksempler på dette:

 

1. Som en af sine første gerninger krævede den nye tennisbestyrelse aftalen om salget af den gamle tennishal til Sparta annulleret. Det ville have været i strid med generalforsamlingens enstemmige beslutning, det ville have umuliggjort opførelsen af den nye hal, det ville være i strid med kommunens samlede idrætsløsning for Østerbro, og det ville have udløst et erstatningskrav for kontraktbrud mod klubben. Hovedbestyrelsen valgte i enighed at vedstå salgsaftalen, som jo også har ført til opførelsen af den nye hal med fire baner.

 

2. I efteråret 2008 ville tennisbestyrelsen heller ikke længere vedstå aftalen om ansættelse af en fælles daglig leder, som var truffet i enighed, og tennisafdelingen besluttede at blokere for vedtagelsen af budgettet. Det forløb endte med, at vi måtte opsige den fælles daglige leder, og der blev udarbejdet den – før omtalte – nye fordelingsnøgle, som betød, at fodboldafdelingen i dag betaler knap 200.000 kr. mere til det fælles end tennisafdelingen. Fodboldafdelingen betaler 80 procent af udgifterne til Slottet. Hovedbestyrelsen fulgte med andre ord tennisrepræsentanternes ønske.

 

3. I foråret 2009 insisterede tennisrepræsentanterne i hovedbestyrelsen så på, at der skulle anlægges parkeringspladser der, hvor multihallen er planlagt. Det ville umuliggøre generalforsamlingens beslutning om en separat hal til boldspil, og det var i strid med beslutningen om hallens placering, som var vedtaget i enighed af hovedbestyrelsen og Østerbros Idrætsparks bestyrelse.

 

Samlet set har tennisrepræsentanterne dermed på tre afgørende punkter ønsket at gå imod de beslutninger, der er truffet i fuld enighed på generalforsamling og i hovedbestyrelsen og Østerbros Idrætspark. Det er efter hovedbestyrelsens opfattelse den væsentligste årsag til dårligt samarbejde.

 

2. Afstemninger:

 

Tennisbestyrelsen skriver, at "Hovedbestyrelsen på groveste vis gennemtrumfer beslutninger hen over hovedet på tennisafdelingen".

 

Hovedbestyrelsens svar:

 

Langt de fleste beslutninger siden 2004 er truffet i fuld enighed mellem hovedbestyrelsens medlemmer. Det er kun ske i ganske få tilfælde, at der har været afstemninger i hovedbestyrelsen.

 

Påstanden om, at fire medlemmer i hovedbestyrelsen konsekvent nedstemmer de to tennisrepræsentanter, er blevet fremsat gang på gang, men det gør den ikke mere korrekt. Alle de væsentlige beslutninger er truffet i fuld enighed.

 

Det gælder for eksempel:

 

-- budgetterne for 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009

-- salget af den gamle hal.

-- stiftelse af nyt selskab til opførelse af ny hal og udpegning af bestyrelsesmedlemmer i 2007, 2008 og 2009.

-- udformning og placering af ny hal

-- byggebudget

-- valg af bygherrerådgiver

-- økonomifordeling

-- køb af medlems- og økonomistyringssystem

-- udformning af lejekontrakt, som giver tennisafdelingen eksklusiv brugsret til den nye hal.

 

Der er kun nogle få undtagelser, hvor en beslutning er stemt igennem. Hvis vi ser bort fra godkendelse af referat, kan nævnes tre:

 

-- Helhedsplanen for friarealer og parkeringspladser. Den blev udarbejdet af byggerådgiveren, der blev bedt om at udarbejde en plan, som placerede de 36 krævede parkeringspladser på en måde, der respekterede beslutningen om en multihal og samtidig sørgede for sikre færdselsveje til fodboldbanerne for klubbens mange børn, unge og ældre. Det gjorde bygherrerådgiveren. Planen blev vedtaget med 4 stemmer for og 2 imod.

 

-- Lejeaftalen med håndboldklubben. Den var forhandlet, efter at en enig hovedbestyrelse havde givet mandat. Et mandat, der senere blev bekræftet, da tennis havde valgt nye repræsentanter, som ikke følte sig forpligtet af tidligere beslutninger. Da aftalen derefter var indgået inden for mandatet, blev den godkendt med 4 stemmer for, en imod (tennisafdelingens repræsentant) og en, der undlod (tennisformanden).

 

-- Endelig var der i august 2009 en afstemning om den officielle åbning af den nye hal. Her insisterede tennisrepræsentanterne på, at åbningen med deltagelse af overborgmesteren skulle være lukket for fodboldmedlemmer. Hovedbestyrelsens flertal så ikke nogen grund til eller mulighed for at lukke anlægget af for fodboldmedlemmer – anlægget er jo åbent – og hovedbestyrelsens flertal besluttede derfor, at den officielle åbning på en time eller to skulle være åben for alle, men hvis tennisafdelingen derefter ville afholde en turnering eller en fest kun for tennismedlemmer, kunne de gøre det.

 

3. Salgsaftalen med Sparta:

 

Tennisbestyrelsen skriver, at "HB nægtede TB indsigt i salgsaftalen mellem Sparta og B.93 vedr. den gl. tennis hal."

 

Hovedbestyrelsens svar:

 

Det er ikke korrekt. Jon Bremerskov gjorde som daværende medlem af HB opmærksom på, at han ikke havde den elektroniske kopi, men tennisbestyrelsen var velkommen til at komme og se papirudgaven.

 

4. Kupforsøg:

 

Tennisbestyrelsen skriver, at hovedbestyrelsen forsøgte at "at kuppe TB på et ekstraordinært årsmøde" og "ansætte trænere uden om tennisafdelingen".

 

Hovedbestyrelsens svar:

 

Fakta er, at tennisafdelingens daværende repræsentant i hovedbestyrelsen, Jon Bremerskov, i henhold til en tidligere aftale i tennisafdelingen havde haft kontakt til klubbens tidligere Danmarksmester og tidligere landstræner Morten Christensen, der var interesseret i at blive tilknyttet klubben som sportschef. Emnet blev bragt op på et hovedbestyrelsesmøde, men det ønskede tennisformanden og suppleanten ikke at diskutere.

 

Spørgsmålet blev så behandlet på et ekstraordinært årsmøde i tennisafdelingen.

 

5. Valg af bygherrerådgiver

 

Tennisbestyrelsen skriver, at hovedbestyrelsen foretog et "egenrådigt valg af rådgivere til opførelse af tennishallerne".

 

Hovedbestyrelsens svar:

 

Det er ikke korrekt. Bygherrerådgiver Flemming Nielsen (Leif Hansen Rådgivende Ingeniører) blev i første omgang valgt i fuld enighed på et fællesmøde mellem hovedbestyrelsen og bestyrelsen i Østerbros Idrætspark i december 2007.

 

Forinden havde den nuværende tennisformand Ole Chr. Rasmussen udarbejdet et udmærket beslutningsgrundlag og en indstilling om, at klubben og selskabet valgte et relativt billigt byggekoncept (grisestaldsmodellen) og derpå tilknyttede en professionel bygherrerådgiver.

 

Klubben takkede for det gode oplæg og anbefalingen, som blev fulgt, og spurgte derpå Ole Chr. Rasmussen om han ville påtage sig jobbet på almindelige aflønningsvilkår. Ole Chr. Rasmussen takkede pænt nej, fordi han ikke ønskede at skulle stå til ansvar for alle detaljer i byggeriet, når han kom for at spille tennis i klubben.

 

Nogle uger efter blev Flemming Nielsen valgt i fuld enighed på ovennævnte møde. Selve kontrakten blev indgået i foråret 2008, efter at aftaleudkastet var gennemgået udførligt og tilrettet fra klubbens side af Ole Chr. Rasmussen (tennisformand) og Leo Larsen (bestyrelsesmedlem i ØI).

 

Valget har efter hovedbestyrelsens opfattelse vist sig at være godt, da Flemming Nielsen styrede byggeriet igennem præcist til tidsplanen og med lavere udgifter end budgetteret, hvilket betød, at der blev flere penge til at indrette mellembygningen, som har kostet omkring tre millioner kroner mod oprindeligt budgetteret 1,5 millioner.

 

Og klubben har fået en fantastisk hal til brug for tennisafdelingen.

 

6. Parkeringspladser:

 

Tennisbestyrelsen kritiserer hovedbestyrelsen for "forsøg på at modarbejde etableringen af parkeringspladser ved tennishallerne uanset krav i byggetilladelse og lokalplan".

 

Hovedbestyrelsens svar:

 

Kritikken er ukorrekt. Hovedbestyrelsen har ikke modsat sig anlæg af parkeringspladser.

 

Som det fremgår af det tidligere vedtog hovedbestyrelsen i foråret 2009 en helhedsplan for friarealer og parkeringspladser. Planen indeholdt 36 parkeringspladser, som beskrevet i byggetilladelsen, herunder 10 halnære parkeringspladser, der dog var placeret således, at de ikke ville umuliggøre en opførelse af multihal.

 

Hovedbestyrelsen bad i foråret Østerbros Idrætspark indsende den vedtage plan til kommunen. Det blev dog blokeret i et halvt år af tennisrepræsentanterne, der insisterede på, at parkeringspladserne skulle placeres på området, hvor multihallen skal placeres, og på en måde, der ville skabe usikre færdselsveje for de mange børn og unge, der ville komme til at krydse biltrafikken.

 

Hovedbestyrelsen søgte at imødekomme tennisrepræsentanterne med et nyt kompromisforslag med 15 halnære parkeringspladser, men også det blev afvist af tennisbestyrelsen. Hovedbestyrelsen indsendte derfor i december den vedtagne plan.

 

Klubben har netop fået meddelelse fra Københavns kommune om, at den har godkendt hovedbestyrelsens helhedsplan. Der skulle derfor nu være mulighed for at få gennemført de arbejder vedr. udenomsarealerne, som mangler, og dermed få skabt ordentlige forhold både vedr. parkeringsforhold, færdselsveje og friarealer. 

 

7. Vedtægtsændringer:

 

Tennisbestyrelsen skriver, at "HB ved Johnny Wetterstein har, uanset vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger modarbejdet nedsættelsen af udvalg til at revidere vedtægterne".

 

Hovedbestyrelsens svar:

 

På generalforsamlingen i foråret 2008 kom der i sidste øjeblik og på selve generalforsamlingen et forslag fra Ernst Ecks og Dina Garcia om en ikke nærmere bestemt revision af vedtægterne. Hovedbestyrelsen havde ikke modtaget forslaget inden generalforsamlingen og havde ikke haft mulighed for at drøfte det, men tilsluttede sig forslaget i et ønske om at bidrage til god stemning og samarbejde.

 

Efterfølgende kunne der ikke opnås enighed i bestyrelsen om kommissoriet for vedtægtsændringen, og der er ikke kommet gang i et udvalgsarbejde.

 

8. Hemmelige møder:

 

Tennisbestyrelsen skriver, at "HB afholder hemmelige møder uden om TB, hvor vitale punkter omkring ØI A/S mm diskuteres, senest den 16.12.2009."

 

Hovedbestyrelsens svar:

 

Hovedbestyrelsen holder ikke hemmelige møder. Det nævnte møde må være et møde, der blev afholdt den 14.12.2009 i anledning af, at Jens Kampmann havde meddelt, at han ønskede at stoppe som formand for ØI og havde afleveret et chartek med ubetalte regninger (1,2 millioner kroner) på kontoret, og klubbens sekretær havde derfor behov for at vide, hvordan hun skulle forholde sig.

 

I mødet deltog ØIs kasserer, bygherrerådgiveren samt klubbens formand, kasserer og fodboldafdelingens repræsentant. Der var tale om en teknisk gennemgang, hvor regningerne blev listet op, og bygherrerådgiveren meddelte, hvilke regninger, der var godkendt.

 

Regningerne er derefter blevet betalt efter beslutning i Østerbros Idrætspark og efter optagelse af lån hos Sparta, som Østerbros Idrætspark havde anmodet om i november 2009.

 

9. Kontakt til Lokale- og Anlægsfonden

 

Tennisbestyrelsen skriver, at "HB / FB har kontaktet Lokale & Anlægs Fonden uden om TB".

 

Hovedbestyrelsens svar:

 

Det er helt ukorrekt. Hans Drachmann (HB-medlem) holdt i 2007 efter aftale i Hovedbestyrelsen to møder med Lokale- og Anlægsfonden for at undersøge muligheden for at få tilskud eller lån til opførelsen af hallerne.

 

Svaret var, at Lokale- og Anlægsfonden ikke ville støtte opførelsen af tennishallen, fordi der var tale om et traditionelt byggeri. Der var til gengæld mulighed for optagelse af lån, hvis klubben havde fået afslag fra bank eller realkreditinstitut. Endvidere kunne fonden måske yde tilskud til et udendørs fritids- og aktivitetsområde.

 

Hans Drachmann sendte et udførligt referat om dette til hovedbestyrelse, tennisbestyrelse, ØI med flere i december 2007 og har ikke siden haft kontakt til fonden.

 

10. B.93 kontraktfodbold Aps.

 

Tennisbestyrelsen kritiserer "HB´s forvaltning af B93 KONTRAKT FODBOLD ApS’ét uden om TB, dette gælder både for indsættelse af bestyrelsesmedlemmer såvel som forvaltning af økonomi".....samt "HB´s overførelse af midler fra moderklubben til B93 KONTRAKT FODBOLD ApS’ét uden om TB."

 

Hovedbestyrelsen svarer:

 

Det er ikke hovedbestyrelsen, der forvalter selskabet. Det gør selskabets bestyrelse.

 

Indskud af kapital og udpegning af bestyrelsesmedlemmer er forelagt og godkendt i hovedbestyrelsen.

 

11. Fodboldafdelingens økonomi:

 

Tennisbestyrelsen skriver, at "fodboldafdelingen er hårdt presset økonomisk", og at det i værste fald kan...vælte klubben rent økonomisk".

 

Hovedbestyrelsens svarer:

 

Påstanden er helt forkert. Fodboldafdelingen har en sund økonomi. Fodboldafdelingen har en opsparing på 300.000 kr. og tennisafdelingen en opsparing på godt 500.000 kroner. Der er et pænt syv cifret beløb på klubbens bankkonto. Økonomistyringen er påpasselig og omhyggelig.

 

Kontraktfodboldselskabet, der er et selvstændigt selskab, har som andre mærket den økonomiske krise, men udgifterne er skåret ned og tilpasset. Kontraktfodboldselskabet har ingen gæld. Der er ikke overført så meget en krone fra tennisafdelingen til kontraktfodboldselskabet eller til fodboldafdelingen i øvrigt i den nuværende hovedbestyrelses tid. Og det bliver der heller ikke.

 

Der er ingen udlån af penge fra moderklubben til kontraktfodboldselskabet, Aps'et. Moderklubben har derimod lånt halselskabet, Østerbros Idrætspark A/S, som har opført tennishallen godt 1,5 millioner kroner. Under byggeriet har klubben også i kraft af bla.a. fodboldafdelingens likviditet kunnet låne halselskabet meget betydelige beløb.

 

 

 

Afsluttende bemærkninger:

 

Som det fremgår, er kritikken efter hovedbestyrelsens opfattelse ubegrundet og bygger i meget høj grad på en faktuelt forkert beskrivelse af de faktiske forhold og begivenheder.

 

Tennisbestyrelsen har rundsendt de urigtige oplysninger og kritikpunkter til en større kreds, som både omfatter Københavns Kommunes FOS-sekretariat, til Østerbro Avis og til klubbens samarbejdspartnere, ligesom tennisbestyrelsen har lagt urigtige oplysninger på hjemmesiden, som skader klubben og skaber tvivl hos samarbejdspartnere og hos kommunen om det arbejde, der udføres i klubben.

 

Samtidig har tennisbestyrelsen lanceret en "frihedsbevægelse" og talt om krig mellem tennisafdelingen og fodboldafdelingen.

 

Hovedbestyrelsens holdning er denne:

 

Det er tilladt at være uenig. Det er tilladt at stille forslag og diskutere i klubbens bestyrelse og på møder, om man skal gribe tingene anderledes an. Men det er helt uforeneligt med det at sidde i en bestyrelse i en idrætsforening at begynde at føre krig og frihedskamp og gå i medier og til kommunen med notorisk urigtige og skadelige påstande.

 

Hovedbestyrelsen er helt uforstående over for, at tennisbestyrelsen har valgt denne fremgangsmåde.

 

Der er ingen i hovedbestyrelsen eller i fodboldafdelingen, der ønsker at skade tennisafdelingen. Tværtimod, hvilket de seneste års gode udvikling, imødekommelser på økonomien og opførelsen af den nye hal jo er et klart bevis på.

 

Der foregår også et fornuftigt samarbejde om budget og regnskab i økonomiudvalget, og senest er der foregået et godt samarbejde om den nye hjemmeside.

 

Vi har i de senere år oplevet store fremskridt i B.93. Vi har opregnet en række af dem her. Nogle af de største fremskridt er sket for tennisafdelingen. Den nye hal er et lysende bevis for det.

 

Vi har i de senere år forhandlet os frem til en arbejdsdeling og en opdeling af klubbens økonomi, som gør, at tennisafdelingen har fuld frihed til at beslutte, hvordan de ønsker at organisere arbejdet i tennisafdelingen.

 

Tennisafdelingen betaler cirka 10 procent af afdelingens indtægter til hovedbestyrelsen – til det fælles – til dækning af administration, driftspersoner, udgifter til klubhuset etc. De 90 procent råder tennisafdelingen selv over.

 

Tennisafdelingen har fuld brugsret til den nye hal.

 

Tennisafdelingen ansætter selv de trænere og sportschefer og andre, som tennisafdelingen ønsker at ansætte.

 

Tennisafdelingen beslutter selv sit budget.

 

Tennisafdelingen har, sådan ser hovedbestyrelsen det i hvert fald, fuld frihed til at indrette og organisere en velfungerende tennisafdeling. Og vi har jo også netop set et fornemt resultat i form af oprykning til den bedste række indendørs, lige som der er mange talentfulde ungdomsspillere i tennisafdelingen.

 

På den baggrund opfordrer vi i Hovedbestyrelsen til, at man begraver stridsøksen.

 

Når man er valgt til en bestyrelse i en gammel klub som B.93 er man valgt til at gøre et godt arbejde for klubben. En mere end 100 år gammel klub er ikke noget, man leger med, fordi nogle enkeltpersoner har set sig sure på andre.

 

En gammel klub som B.93 skal man behandle med varsomhed og ydmyghed og med respekt for de mange ledere og medlemmer, der gennem tiden har gjort en stor indsats for at skabe fremgang og muligheder for klubbens medlemmer.

 

16. marts 2010 Hovedbestyrelsen

 

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 14374
Senest opdateret: 22 september 2016